student

Utbildningsplaner med kursplaner

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
Forma med ljus, 12 högskolepoäng
Create with Light, 12 credits
Kurskod:TFJG18
Fastställd av:VD 2018-04-06
Reviderad av:Utbildningschef 2019-05-02
Gäller fr.o.m.:2019-08-01
Version:2
Utbildningsnivå:Grundnivå
Utbildningsområde:Tekniska området
Ämnesgrupp:TE9
Fördjupning:G1N
Huvudområde:Produktutveckling

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten

Kunskap och förståelse

- ha kännedom om och visa förståelse för hur användande och utformning med artificiellt ljus påverkar människor i ett hållbart perspektiv
- visa förståelse för hur ljus, material, form och färg samspelar till en arkitektonisk helhet

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att reflektera kring sinnesbaserad rumsutformning
- visa förmåga att i grupp kreativt möta ett uppdrag
- visa färdigheter i att med olika verktyg och modeller studera och visualisera ljusspridning och ljusfördelning i rum och miljöer
- visa förmåga att hantera relevanta programvaror och att välja lämpligt media för presentationer
- visa förmåga att självständigt och i grupp planera och genomföra presentationer

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens

Innehåll

Kursen ger en grundläggande förståelse för ljus som gestaltningselement i bebyggd miljö och hur en ljusgestaltning kan kommunicera uttryck och känslor. I kursen etableras vidare ett förhållningssätt till hur artificiellt ljus kan medverka till utformningen av en välbalanserad, stimulerande och visuellt behaglig miljö. Studenten tillägnar sig grunden för ett kreativt förhållningssätt utifrån rummets/miljöns förutsättningar och olika krav på arkitektoniska och användarvänliga lösningar, och använder manuella och digitala tekniker för att kommunicera visuell upplevelse i ett gestaltningsprojekt.

Kursen innehåller följande moment:

Begrepp för att beskriva arkitektur och mänskligt upplevt ljus
- Visuella begrepp
- Rumsanalys
- Ljusanalys
- Arkitektoniska begrepp

Visualisering av ljus
- Digitala tekniker för visualisering

Gestaltning med ljus
- Sinnesbaserad ljusgestaltning samt grundläggande teori kring hållbar design
- Inspiration och orientering i projekt, organisationer etc.
- Ljus och atmosfär
- Rumsgestaltning

Ljus i arkitekturen

Designprocessen
- Designsteg
- Dokumentation

Översikt över ljusets påverkan på människor

Laborationsteknik

Presentationsteknik
- Att presentera med powerpoint
- Visualisering av ljus
- Poster

Gruppdynamik

Undervisningsformer

Undervisning sker genom föreläsningar, laborationer och seminarier.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c. Eller: Matematik B, Engelska A.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen14 hp5/4/3/U
Laborationer och övningar4 hpU/G
Projekt4 hpU/G
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen fastställs en månad innan kursstart.

Fridell Anter, K., Klarén, U (red.). (2014). Färg och ljus för människan - i rummet. Mölndal: AB Svensk Byggtjänst, 2014. ISBN 978-91-7333-653-6.

Nylander, O. (2002). Architecture of the home. Chichester: John Wiley and Sons. ISBN 91-7332-870-7.

Länkar, kompendier och supplement i anslutning till föreläsningarna
Studier