student

Utbildningsplaner med kursplaner

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
Forskningsmetoder och kommunikation, 7,5 högskolepoäng
Research Methods and Communication, 7.5 credits
Kurskod:TFKG18
Fastställd av:VD 2018-04-06
Gäller fr.o.m.:2019-08-01
Version:2
Utbildningsnivå:Grundnivå
Utbildningsområde:Tekniska området (75%) och samhällsvetenskapliga området (25%)
Ämnesgrupp:TE9
Fördjupning:G1N
Huvudområde:Industriell organisation och ekonomi

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten

Kunskap och förståelse

- ha kännedom om grundläggande begrepp och perspektiv rörande vetenskapligt arbetssätt
- visa kunskap om hur man genomför ett vetenskapligt arbete innehållande problemformulering, metodval, datainsamling, resultatanalys och referenshantering
- visa förståelse för ett vetenskapligt förhållningssätt innefattande kritiskt granskande, öppet redovisande, argumenterande och refererande med utgångspunkt från vetenskap

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att kritiskt granska vetenskapliga arbetens innehåll, resultat och relevans utifrån formulerade mål och använda metoder
- visa förmåga att skriva en vetenskaplig rapport
- visa förmåga att planera och genomföra en muntlig och grafisk presentation

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa förmåga att bedöma relevanta vetenskapliga aspekter
- visa insikt om betydelsen att återge och använda andras material på ett korrekt vis.

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper inom vetenskaplig metod. Vidare ger kursen förmåga att kritiskt granska vetenskapliga rapporter och färdighet att presentera rapporter och projekt skriftligt och muntligt med hjälp av lämpliga datorverktyg.

Kursen innehåller följande moment:
- Vetenskapligt förhållningssätt
- Problemformulering
- Metoder för datainsamling, bearbetning, analys och tolkning av data
- Referenshantering
- Kritisk granskning av vetenskapliga arbeten
- Rapportstruktur
- Muntlig presentationsteknik
- Program för ordbehandling och grafisk presentation
- Formatmallar för att skapa enhetliga dokument.

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar, inlämningsuppgifter och seminarier.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Fysik 1, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Engelska B, Fysik A, Kemi A, Matematik D (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen14 hp5/4/3/U
Inlämningsuppgifter och seminarier3,5 hpU/G
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen fastställs en månad innan kursstart.

Titel: How to do your research project, Ed: 3rd
Författare: Gary Thomas (2017)
Förlag: Sage Publications Ltd.

Titel: Doing Research, Pocket Study Skills, Ed: 2nd
Författare: Gary Thomas (2017)
Förlag: Palgrave

Interaktiva antiplagiatguiden, tillgänglig via lärplattform, PING PONG.

Ytterligare texter i form av fria internetresurser kan tillkomma om högst 150 sidor.