student

Utbildningsplaner med kursplaner

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
Grafisk design och visuell kommunikation, 15 högskolepoäng
Graphic Design and Visual Communication, 15 credits
Kurskod:TG1G17
Fastställd av:VD 2017-02-01
Reviderad av:Utbildningschef 2018-06-25
Gäller fr.o.m.:2018-08-01
Version:2
Utbildningsnivå:Grundnivå
Utbildningsområde:Tekniska området (95%) och samhällsvetenskapliga området (5%)
Ämnesgrupp:TE9
Fördjupning:G1N
Huvudområde:Informatik

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten

Kunskap och förståelse

- visa kunskap om grundläggande principer och teorier inom grafisk design och typografi
- visa kunskap om olika datorbaserade metoder och tekniker inom framställning av grafisk design
- ha kännedom om viktiga rörelser och nyckelpersoner inom designhistorien
- ha kännedom om olika typer av arbetsplatser, byråer och yrkesroller inom den grafiska branschen
- ha kännedom om viktiga aspekter vid framtagning av varumärken, logotyper och grafiska profiler
- ha kännedom om grundläggande upphovs- och immaterialrätt inom grafisk design och budskapsframställning

Färdighet och förmåga

- med hänsyn tagen till ekonomiska, etiska och miljömässiga aspekter
- visa förmåga att producera digitala original enligt branschstandard ur ett hållbart perspektiv
- visa förmåga att presentera visa förmåga att planera, genomföra och presentera målgruppsanpassade medieprojekt och redovisa färdiga designförslag samt dokumentera en designprocess

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa förmåga att granska och reflektera över egna och andras grafiska produktioner utifrån relevanta designprinciper och typografiska grundbegrepp
- visa förmåga i att kunna diskutera idéer och inspirationskällor i designprocessen utifrån ett vetenskapligt perspektiv
- visa förmåga att arbeta projektbaserat såväl individuellt som i grupp samt anpassa arbetsprocessen till de specifika förutsättningar i form av dynamik och struktur som finns inom respektive metod

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper inom grafisk design, visuell kommunikation, typografi samt datorbaserade verktyg för layout och bildhantering. Kursen ger även en grundläggande orientering inom den grafiska branschen och dess historia.
Kursen innehåller följande moment:
- Layout- och designprinciper
- Typografi
- Färglära
- Designhistoria
- Den grafiska branschen
- Visuell kommunikation och gestaltning
- Stilisering
- Varumärke, logotyp och grafisk profil
- Datorbaserad trycksaksproduktion
- Magasindesign
- Presentationsteknik
- Gruppdynamik
- Upphovs- och immaterialrätt

Undervisningsformer

Föreläsningar, övningar, laborationer och projekt.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c samt Engelska 6. Eller: Matematik B och Engelska B (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Kursens slutbetyg utgör en sammanvägning av ingående examinationsmoment.
Kursens slutbetyg utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Skriftlig tentamen5 hp5/4/3/U
Projektarbete5 hp5/4/3/U
Inlämningsuppgifter 12,5 hp5/4/3/U
Inlämningsuppgifter 22,5 hp5/4/3/U

Kurslitteratur

Litteratur

Kurslitteratur fastställs senast en månad före kursstart.

Titel: Graphic Design School
Författare: Dabner D, Stewart S, Zempol E och Vickress A
Förlag: Thames Hudson Ltd.
ISBN: 9780500292853

Titel: Thinking with Type
Författare: Ellen Lupton
Förlag: Princeton Architectural Press
ISBN: 9781568989693

Titel: Universal Principles of Design
Författare: Lidwell W, Holden K och Butler J
Författare: Rockport Publishers Inc.
ISBN: 9781592535873