student

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
Grundläggande fysik 2, 6 förutbildningspoäng
Basic Physics 2, 6 Pre-education credits
Kurskod:TG2F07
Fastställd av:VD 2016-03-01
Reviderad av:Utbildningschef 2019-08-13
Gäller fr.o.m.:2019-08-01
Version:3
Utbildningsnivå:Förberedande nivå
Utbildningsområde:Naturvetenskapliga området
Ämnesgrupp:NA9
Fördjupning:GXX

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten

Färdighet och förmåga

- visa färdighet i att använda experimentella metoder vid laborationer
- visa förmåga att lösa jämviktsproblem.
- visa förmåga att lösa rörelseproblem i två dimensioner.
- visa förmåga att tillämpa teorier om mekaniska svängningar och vågor.
- visa förmåga att utföra beräkningar på elektriska och magnetiska fält.
- visa färdigheter inom induktion och växelströmslära
- visa färdigheter i att behandla elektromagnetiska vågor och deras egenskaper.
- visa förmåga att lösa problem som har med atomens elektronstruktur att göra.

Innehåll

Kursen innehåller grundläggande fysik med särskild betydelse för teknikområdet.
Dessutom ska kursen ge förtrogenhet med användning av matematiska begrepp vid fysikaliska problemställningar samt insikt i det naturvetenskapliga arbetssättet med experiment, analys, redovisning av mätresultat och skapande av teoretiska modeller.

Kursen innehåller följande moment:
- Mekanik: Vektorstorheter, kraftmoment, momentlagen, jämviktsekvationer.
- Tvådimensionell rörelse: Kaströrelse och centralrörelse.
- Mekaniska svängningar: Tillämpningar i fjäder och pendel, energiberäkningar, resonans.
- Mekaniska vågor: Egenskaper hos mekaniska vågor såsom stående vågor.
- Ljud: Ljud och egenskaper hos ljudvågor.
- Elektriska och magnetiska fält: Kondensatorn, laddade partiklar i magnetiska fält.
- Induktion: Induktans, självinduktion.
- Växelström: Generator, transformator, växelström i spole resp. i kondensator.
- Elektromagnetiska vågor: Egenskaper såsom interferens och diffraktion.
- Stråloptik: Egenskaper såsom reflektion och brytning.
- Atomfysik: Atomens elektronstruktur och egenskaper.

Undervisningsformer

Föreläsningar, laborationer och övningar.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Fysik 1 och Matematik 3b/3c eller Fysik A och Matematik C alternativt genomgången kurs i Grundläggande fysik 1, 9 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen14 fup5/4/3/U
Laborationer och inlämningsuppgifter2 fupU/G
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Kurslitteratur

Litteratur

Kurslitteraturen är preliminär fram till en månad före kursstart.

Litteratur om kursen ges på svenska:
Titel: Impuls Fysik 2
Författare: Fraenkel, Gottfridsson, Jonasson
Förlag: Gleerups
ISBN: 978-91-40-67708-2

Litteratur om kursen ges på engelska:
College Physics, Openstax
Sidan uppdaterad 2013-06-17