student

Utbildningsplaner med kursplaner

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
Grundläggande analys, 7,5 högskolepoäng
Basic Calculus, 7.5 credits
Kurskod:TGAG19
Fastställd av:VD 2018-12-04
Gäller fr.o.m.:2019-01-01
Version:1
Utbildningsnivå:Grundnivå
Utbildningsområde:Naturvetenskapliga området
Ämnesgrupp:MA1
Fördjupning:G1N

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten

Kunskap och förståelse

- visa kunskap om de elementära funktionerna och deras egenskaper

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att läsa och tolka text med matematiskt innehåll samt i ta loch skrift kommunicera matematiska resonemang rörande funktioner av en variabel
- visa förmåga att beräkna gränsvärden och använda grundläggande kontinuitetsresultat
- visa förmåga att beräkna derivator och grundläggande integraler involverande de elementära funktionerna
- visa förmåga att använda gränsvärden och derivator för att analysera egenskaper för en given funktion och metodiskt kunna lösa optimeringsproblem
- visa förmåga att beräkna generaliserade integraler
- visa förmåga att lösa grundläggande differentialekvationer av första och andra ordningen.

Innehåll

Kursen innehåller grundläggande funktionslära samt differential- och integralkalkyl. Fokus ligger även på matematiska resonemang, logic och generella problemlösningstekniker i syfte att stödja matematikanvändning i ett ingenjörsperspektiv.

Kursen innehåller följande moment:
- Elementär funktionslära
- Gränsvärden och kontinuitet
- Derivator, deriveringsregler, tillämpningar av differentialkalkyl för att lösa optimeringsproblem
- Integraler, integrationsregler och tillämpningar av dessa
- Differentialekvationer

Undervisningsformer

Föreläsningar och övningar.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Fysik 1, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Engelska B, Fysik A, Kemi A, Matematik D (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Skriftlig tentamen7,5 hp5/4/3/U

Kurslitteratur

Kurslitteraturen fastställs en månad innan kursstart.

Titel: Calculus – A complete course
Författare: Robert A. Adams
ISBN: 9780134154367

Alternativ gratis litteratur: https://openstax.org/subjects/math
Delar av ”Pre-calculus” och Calculus volume 1-3” kommer användas enl. läsanvisningar.
Studier