student

Utbildningsplaner med kursplaner

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
Grunder i belysningsteknik, 6 högskolepoäng
Basics in Light Source and Luminaire Proficiency, 6 credits
Kurskod:TGBG16
Fastställd av:VD 2016-03-01
Reviderad av:Utbildningschef 2017-05-08
Gäller fr.o.m.:2017-08-01
Version:2
Diarienummer:JTH2017/1938-313
Utbildningsnivå:Grundnivå
Utbildningsområde:Tekniska området (95%) och samhällsvetenskapliga området (5%)
Ämnesgrupp:TE9
Fördjupning:G1N
Huvudområde:Produktutveckling

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten

Kunskap och förståelse

-visa kunskap om belysningens historiska utveckling med hänsyn till utformning och teknik
-visa kunskap om belysningsanläggningars tekniska uppbyggnad
-visa kunskap om de vanligaste ljuskällorna och armaturtyper
-visa kunskap om de vanligaste belysningsprotokollen
-visa förståelse för vilka ljuskälle-, armatur- samt styrningsval som bidrar till ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande

Färdighet och förmåga

-visa förmåga att kunna utvärdera ljuskällor, armaturer och installationer ur ett hållbart samhällsperspektiv
-visa förmåga att kunna analysera och reflektera över de funktioner, krav och frågeställningar som styr utformning, funktion och design av ljusmiljöer eller belysningsanläggningar

Innehåll

Kursen ger kunskaper om på marknaden vanligast förekommande ljuskällor, driftdon, belysningsprotokoll och armaturtyper.

Kursen innehåller följande moment:
- Belysningshistoria
- Ljuskälle- och armaturkunskap
- Beskrivning, analys och utvärdering av ljuskällor, armaturer och installationer visuellt och tekniskt
- Belysningsanläggningens betydelse för ett hållbart samhälle
- Informationssökning och tolkning av data om armaturer och ljuskällor

Undervisningsformer

Undervisning sker genom föreläsningar, workshops och laborationer.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c. Eller: Matematik B, Engelska A.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen14 hp5/4/3/U
Laborationer och övningar2 hpU/G
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen fastställs en månad innan kursstart.

En bok om belysning
Lars Starby
ISBN: 91-631-3529-9

Våra vanligaste ljuskällor
Annell Ljus + Form AB (2011)
(hämtas på: www.annell.se)

Elsäkerhet för scen och event
Abstract media (2006)

LED för belysning inom- och utomhus (2013)
(hämtas på: www.ljuskultur.se)

Rekommendationer kring livslängd och ljusutbytesangivelser av LED armaturer
Ljuskultur (hämtas på: www.ljuskultur.se)

Checklista för val och jämförelse av LED armatur
Ljuskultur (hämtas på: www.ljuskultur.se)

OLED – teknik
Ljuskultur (hämtas på: www.ljuskultur.se)

Värt att veta om armaturer med hf-don
Ljuskultur (hämtas på: www.ljuskultur.se)

Allt ljus på Smart belysning
Ljuskultur, Belysningsbranschen
(hämtas på: www.belysningsbranschen.se)

Värt att veta om elektroniska don för urladdningsljuskällor
Ljuskultur (hämtas på: www.ljuskultur.se)

Omgivningstemparaturens påverkan vid ljusreglering av lysrör
Ljuskultur (hämtas på: www.ljuskultur.se)

Värt att veta om ljusstyrning
Belysningsbranschen
(hämtas på: www.belysningsbranschen.se)

Lathund för beställare av belysningsprodukter
Ljuskultur (hämtas på: www.ljuskultur.se)

Ljuskällors livslängder
Ljuskultur (hämtas på: www.ljuskultur.se)

Kompendier och länkar som delas ut under kursen