student

Utbildningsplaner med kursplaner

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
Grundläggande nätverksdesign, 7,5 högskolepoäng
Introduction to Network Design, 7.5 credits
Kurskod:TGNG17
Fastställd av:VD 2017-02-01
Reviderad av:Utbildningschef 2017-08-10
Gäller fr.o.m.:2017-08-01
Version:2
Diarienummer:JTH 2017/2907-313
Utbildningsnivå:Grundnivå
Utbildningsområde:Tekniska området (95%) och samhällsvetenskapliga området (5%)
Ämnesgrupp:TE9
Fördjupning:G1N
Huvudområde:Informatik

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten

Kunskap och förståelse

- visa förståelse för grundläggande nätverkstekniska begrepp, principer, standarder, utrustning och dess funktion
- visa förståelse för olika lagermodeller och deras funktion i att förklara datakommunikation och nätverksdesign på olika nivåer
- visa kunskap i adressering av nätverk med protokollen IPv4 (Internet Protocol version 4) samt IPv6 (Internet Protocol version 6)
- visa förståelse för funktionen i vanligt förekommande nätverkstjänster i mindre lokala nätverk

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att genomföra talomvandling mellan olika talsystem, speciellt det binära och hexadecimala
- visa färdighet i planering och design av mindre lokala nätverk gällande adressering, implementation, kontroll och felsökning av dessa
- visa förmåga att implementera ett mindre nätverk med grundläggande säkerhet och vanliga funktionsstödjande tjänster

Innehåll

Kursen tar upp nätverk från grunden; varför datornätverk finns, vad de kan användas till och grundläggande begrepp, protokoll och standarder. Kursen tar också upp grunderna i adresseringsprotokollen IPv4 och IPv6, planering av nätverksinfrastruktur samt grundläggande konfiguration av nätverksenheter och vanliga tjänster i nätverkssammanhang. I slutet av kursen ska studenten vara förtrogen med att designa ett mindre lokalt nätverk avsett för hemmabruk eller för ett mindre företag.
Kursen innehåller följande moment:
- Olika lagermodeller, t.ex. TCP/IP och OSI-modellen
- Nätverkskomponenter för LAN och WAN
- Konfiguration av operativsystem för nätverk
- IPv4- och IPv6-adressering i nätverk
- Binära och hexadecimala talsystem
- IP-beräkningar med olika metoder (t.ex. VLSM)
- Kommunikation i switchade nät
- Fjärradministration av nätverksutrustning
- Grundläggande säkerhet inom nätverk
- Planering och driftsättning av nätverk
- Konfiguration av nätverkstjänster

Undervisningsformer

Föreläsningar och laborationer.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c. Eller: Matematik B, Engelska A (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Kursens slutbetyg utgörs av en sammanvägning av de ingående momenten.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen3 hp5/4/3/U
Laboratoner och projekt4,5 hp5/4/3/U

Kurslitteratur

Litteratur

Kurslitteratur fastställs senast en månad före kursstart.
Titel: Introduction to Networks v6 Companion Guide (2016)
Förlag: Cisco Networking Academy Program
ISBN: 9781587133602