student

Utbildningsplaner med kursplaner

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
Hållbar produktion, 6 högskolepoäng
Sustainable Production, 6 credits
Kurskod:THPS29
Fastställd av:VD 2018-12-04
Gäller fr.o.m.:2019-01-01
Version:1
Utbildningsnivå:Avancerad nivå
Utbildningsområde:Tekniska området
Ämnesgrupp:IE1
Fördjupning:A1F
Huvudområde:Produktionssystem

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten

Kunskap och förståelse

- visa kunskap om hur ett företag kan ta hänsyn till miljöaspekter och andra hållbarhetsaspekter i industriell verksamhet, exempelvis inom produktutveckling och produktion
- visa kunskap om hur miljöaspekter och andra hållbarhetsaspekter har kopplingar till aktiviteter som utförs i en försörjningskedja
- ha kännedom om metoder och verktyg som kan användas för att ta hänsyn till miljöaspekter och andra hållbarhetsaspekter i industriell verksamhet

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att beskriva hållbarhets- och livscykelbegreppen
- visa förmåga att beskriva olika miljöstrategier och affärsmodeller samt hur dessa relaterar till ett företags verksamhet

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa förmåga att sätta sig in i och analysera empiriskt eller teoretiskt material som berör hållbarhetsaspekter i industriell verksamhet
- visa förmåga att individuellt eller i grupp kunna genomföra och redovisa projekt- och seminarieuppgifter såväl skriftligt som muntligt samt att kritiskt och konstruktivt ge återkoppling på sådan redovisning.

Innehåll

Kursen behandlar hur miljöaspekter och andra hållbarhetsaspekter påverkar och kan hanteras i ett företags verksamhet, särskilt i produktutvecklings- och produktionsverksamheten.

Kursen innehåller följande moment:
- Hållbarhets- och livscykelbegreppen
- Miljöstrategier och affärsmodeller
- Hållbara försörjningskedjor
- Hållbarhet kopplat till organisering av verksamhet
- Hänsynstagande till miljöaspekter och andra hållbarhetsaspekter i produktutveckling och produktion
- Returlogistik och återtillverkning.

Undervisningsformer

Undervisningen genomförs i form av seminarier och projektarbete.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

Godkända kurser med lägst 90 hp inom huvudområdet Maskinteknik, Industriell organisation och ekonomi alternativt Byggnadsteknik samt 21 hp Matematik, samt genomgången kurs i Produktionsutveckling I, strategi och system, 9 hp och Produktionsutveckling II, metoder och verktyg, 7,5 hp dessutom krävs Engelska 6 eller Engelska kurs B från gymnasiet (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Projektuppgift13,5 hp5/4/3/U
Seminarier/övningar2,5 hpU/G
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Övrigt

Dispens från förkunskapskravet medges enligt det programs urvalsgrupp där kursen ingår.

Kurslitteratur

Litteratur

Kurslitteraturen är preliminär fram till en månad före kursstart.
Vetenskapliga artiklar som anges vid kursstart.