student

Utbildningsplaner med kursplaner

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
Implementation of Digital Technologies and the Construction Industry, 6 högskolepoäng
Implementation of Digital Technologies and the Construction Industry, 6 credits
Kurskod:TIDR28
Fastställd av:VD 2017-02-01
Gäller fr.o.m.:2018-01-01
Version:1
Diarienummer:JTH2017/1904-313
Utbildningsnivå:Avancerad nivå
Utbildningsområde:Tekniska området (95%) och samhällsvetenskapliga området (5%)
Ämnesgrupp:TE9
Fördjupning:A1N
Huvudområde:Produktutveckling

Lärandemål

After a successful course, the student shall

Kunskap och förståelse

- display knowledge of major approaches to socio-technical systems and technology-related organizational change processes

Färdighet och förmåga

- demonstrate the ability to analyze and explain the basic foundations of major approaches to technology-related organizational change processes
- demonstrate the ability to analyze and explain the blurred boundaries between the technology and the social when designing and implementing digital technologies
- demonstrate the ability to analyze how the characteristics of the building and construction industry shapes implementation of digital technologies

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- demonstrate the ability to recognize barriers and drivers in a technology-related organizational change processes and evaluate the implications for implementation strategies

Innehåll

The course takes its point of departure in viewing a production systems as intertwined network of technology, people and organization that would turn identified customer needs for products and associated services into reality. In order to facilitate this process, digital technologies has come to play an ever increasing role during the last decades. However, technology-related organizational change and development processes are seldom as straight forward as described by advocates for new technologies. Thus, in order to gain an enhanced understanding of implementation of digital technologies and the Construction Industry.

The course includes the following elements:
- Socio-technical research in new technology and information systems in
architecture, engineering and construction;
- Introduction to alternative approaches to understanding socio-technical systems, such as; technological determinism, innovation studies, multi-level perspective, institution theory, social constructivism, actor-network theory, critical/political perspectives
- Industry analysis and analysis of underlying structures shaping the building and construction industry.

Undervisningsformer

Lectures, exercises and assignments/project work.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

The applicant must hold the minimum of a bachelor’s degree (i.e the equivalent of 180 ECTS credits at an accredited university) with at least 90 credits in construction engineering or civil engineering, or equivalent. The bachelor’s degree should comprise a minimum of 15 credits in mathematics. Proof of English proficiency is required.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination13 hp5/4/3/U
Övningsuppgifter/Projektarbete3 hpU/G
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Kurslitteratur

The literature is preliminary until one month before the course starts, but will be based on scientific articles.