student

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
Industriell marknadsföring, 7,5 högskolepoäng
Industrial Marketing, 7.5 credits
Kurskod:TIMK11
Fastställd av:VD 2019-12-01
Gäller fr.o.m.:2021-01-01
Version:1
Utbildningsnivå:Grundnivå
Utbildningsområde:Tekniska området (75%) och samhällsvetenskapliga området (25%)
Ämnesgrupp:IE1
Fördjupning:G1F
Huvudområde:Industriell organisation och ekonomi

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten:

Kunskap och förståelse

-visa kunskap och förståelse om marknadsföring och dess roll i en industriell verksamhet, innefattande kunskap om grundläggande begrepp inom industriell marknadsföring, metoder och modeller samt orientering om aktuella forskningsfrågor
-visa kunskap och förståelse om utformning, ledning och utveckling av industriell verksamhet med fokus på marknadsföring
-visa kunskap om hur marknadsföring förhåller sig till övriga delar i en industriell organisation, med fokus på produkt- och tjänsteutvecklingsprojekt

Färdighet och förmåga

-visa förmåga att identifiera, formulera och analysera relevanta marknadsföringsproblem och-lösningar
-visa förmåga att planera , genomföra och redogöra för en marknadsanalys
-visa förmåga att genomföra ett självständigt arbete inom marknadsföring
-visa förmåga att utforma ett företags marknadsmix samt bedöma konsekvenser risker för olika alternativ

Värderingsförmåga och förhållningssätt

-visa på förmågan till ett kritiskt förhållningssätt till ett företags marknadsföringsarbete med fokus på moral, etik och samhällsansvar
-visa insikt om betydelsen av kommunikationsnivå mellan olika delar i en organisation för ett framgångsrikt marknadsföringsarbete.

Innehåll

Kursen ger fördjupade kunskaper och förmågor inom industriell marknadsföring.

Kursen innehåller följande moment:
-Grundläggande marknadsföringsbegrepp
-Betydelsen av relationer, nätverk och strategier inom industriell marknadsföring
-Likheter och skillnader mellan konsumentmarknadsföring och industriell marknadsföring
-Beståndsdelar och genomförandet av en marknadsanalys inkl. alternativa metoder för att samla in marknadsinformation
-Entreprenöriellt förhållningssätt till industriell marknadsföring kopplat till innovation, risk och osäkerhet
-Interaktion mellan leverantörer, producenter och kunder och dess betydelse för industriell marknadsföring
-Kopplingen mellan industriell marknadsföring och supply chain management
-Kundvärde
-Organisationers köpbeteende
-Kopplingen till övriga delar inom en organisation – R&D, HR, produktion & ekonomi
-Socialt ansvarstagande och kopplingen till marknadsföring – corporate social responsibility (CSR)
-Industriell marknadsföring på en internationell marknad
-Etiska och juridiska aspekter

Undervisningsformer

Kursen är uppbyggd kring föreläsningar, seminarier och grupphandledningstillfällen.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Industriell ekonomistyrning, 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Kursens slutbetyg utgör en sammanvägning av ingående examinationsmoment. Kursens slutbetyg utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen2 hp5/4/3/U
Projektarbete2,5 hpU/G
Seminarier/Inlämningsuppgifter3 hp5/4/3/U

Kurslitteratur

Litteraturlista

Kurslitteraturen fastställs en månad före kursstart.

Ellis, Nick (2010) Business-to-Business Marketing. Relationships, Networks and Strategies, Oxford. ISBN: 9780199551682.
Övrig litteratur, såsom vetenskapliga artiklar kan komma att komplettera kursens litteratur under kursens gång.
Sidan uppdaterad 2013-06-17