student

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
Lean verksamhetsutveckling, 7,5 högskolepoäng
Lean Operations Development, 7.5 credits
Kurskod:TLVK10
Fastställd av:VD 2019-12-01
Gäller fr.o.m.:2020-01-01
Version:1
Utbildningsnivå:Grundnivå
Utbildningsområde:Tekniska området
Ämnesgrupp:IE1
Fördjupning:G1F
Huvudområde:Industriell organisation och ekonomi

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten:

Kunskap och förståelse

- visa kunskap och förståelse om ”lean production” och lean verksamhetsutveckling, innefattande kunskap om områdets grundläggande begrepp, metoder och modeller samt orientering om aktuella forskningsfrågor
- visa kunskap och förståelse om utformning, planering och styrning av materialflöden med fokus
utformning och utveckling av produktions- och materialflödessystem
- visa kunskap och förståelse om produktions- och materialhanteringsutrustning

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att identifiera, formulera och analysera produktions- och materialflöden, metoder och verktyg för verksamhetsutveckling
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka information utifrån ett leanperspektiv
- visa förmåga att kritiskt diskutera frågor inom ”lean production” och verksamhetsutveckling.

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper och förmågor inom ”lean production” och verksamhetsutveckling. Fokus i kursen ligger på metoder och verktyg inom ”lean production”.

Kursen innehåller följande moment:
- Olika typer av produktionssystem
- Materialförsörjningssystem
- Produktionslayouter
- Produktions- och materialhanteringsutrustning
- Produktivitet
- Utrustningseffektivitet (TAK)
- Värdeflödesanalys
- Lean produktion
- Standardiserat arbete
- Linjebalansering
- Ställtidsreducering (SMED)
- Produktionsmätningar
- Social hållbarhet

Undervisningsformer

Undervisningen består av föreläsningar, övningar, seminarier och projektarbete.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Företagslogistik, 15 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Kursens slutbetyg utgör en sammanvägning av ingående examinationsmoment. Kursens slutbetyg utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Slutrapport2 hp5/4/3/U
Projektarbete3,5 hp5/4/3/U
Seminarier/Laborationer2 hpU/G

Kurslitteratur

Litteraturlista

Litteratur som meddelas senast en månad före kursstart.

Kompendiematerial som distribueras vid kursstart
Sidan uppdaterad 2013-06-17