student

Utbildningsplaner med kursplaner

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
Byggmaterial och byggteknik 1, 7,5 högskolepoäng
Building Materials and Building Technology 1, 7.5 credits
Kurskod:TM1K18
Fastställd av:VD 2017-02-01
Gäller fr.o.m.:2018-01-01
Version:1
Diarienummer:JTH 2017/381-313
Utbildningsnivå:Grundnivå
Utbildningsområde:Tekniska området (95%) och samhällsvetenskapliga området (5%)
Ämnesgrupp:BY1
Fördjupning:G1F
Huvudområde:Byggnadsteknik

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten

Kunskap och förståelse

- ha kännedom om några vanliga byggmaterial med dess egenskaper och hållbarhetsaspekter från
tillverkning till slutanvändning
- visa övergripande kunskap om byggfysikens grundbegrepp
- visa övergripande kunskap om grundläggning av en byggnad på fast mark

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att välja lämpligt material till grundkonstruktioner
- visa förmåga att beräkna värmegenomgångskoefficienter för homogena skikt
- visa förmåga att beräkna fukttillstånd i luft och i material
- visa förmåga att utforma ett förslag till placering av en byggnad på en given plats med hänsyn till topografiska, tekniska och samhälleliga krav, samt utforma tekniska lösningar för värmeisolering, dränering och fuktskydd mot mark

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper om några vanliga byggmaterial och deras fysikaliska egenskaper. Kursen ger också grundläggande kunskaper om byggnadsdelar och grundläggningsmetoder.

Kursen innehåller följande moment:
- Betong, lättbetong, puts, plaster och värmeisoleringsmaterial
- Värme- och fukttransport
- Byggnadsdelar
- Grundläggningsmetoder

Undervisningsformer

Undervisningen består av föreläsningar samt övningar och laborationer med inlämningsuppgifter. Laborationerna har obligatoriskt deltagande.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser i Samhällsbyggnad, 9 hp och BIM Modellering och presentation, 6 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen15 hp5/4/3/U
Laborationer1 hpU/G
Projektuppgift1,5 hpU/G
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Kurslitteratur

Kurslitteratur fastställs senast en månad före kursstart.

PG Burström. Byggnadsmaterial. Studentlitteratur.
PG Burström. Byggnadsmaterial - Övningsbok. Studentlitteratur.

K Sandin. Praktisk byggnadsfysik. Studentlitteratur
K Sandin. Praktisk byggnadsfysik - Övningsbok. Studentlitteratur
K Sandin. Praktisk husbyggnadsteknik. Studentlitteratur