student

Utbildningsplaner med kursplaner

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
Marknadskommunikation, 7,5 högskolepoäng
Marketing Communication, 7.5 credits
Kurskod:TMCK18
Fastställd av:VD 2017-02-01
Gäller fr.o.m.:2018-01-01
Version:1
Diarienummer:JTH 2017/469-313
Utbildningsnivå:Grundnivå
Utbildningsområde:Tekniska området (95%) och samhällsvetenskapliga området (5%)
Ämnesgrupp:JK9
Fördjupning:G1F

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten

Kunskap och förståelse

- visa kunskap om grundläggande begrepp och principer inom marknadsföring och marknadskommunikation
- visa grundläggande kunskap inom segmentering, positionering och varumärkets betydelse ur såväl kund- som företagsperspektiv
- visa grundläggande kunskap om målsättning och kommunikationseffekter

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att upprätta en marknadsplan inklusive marknadsanalys, budget och schemaplanering
- visa förmåga att planera och utforma en marknadskampanj inklusive budskap och visuellt uttryck anpassat för olika målgrupper

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa insikt i att värdera grundläggande immaterielrätt och etiska frågeställningar inom huvudområdet
- visa förmåga att föreslå och bedöma budskaps- och medieval utifrån tilltänkta målgrupper och målsättning

Innehåll

Kursen innehåller grundläggande marknadskommunikation samt en orientring i övergripande marknadsföringsbegrepp. De teoretiska kunskaperna varvas med praktiska tillämpningar i utformande av marknadskommunikation och målgruppsanpassade reklambudskap.
Kursen innehåller följande moment:
- Grundläggande principer inom marknadsföring
- Grundläggande principer inom marknadskommunikation och reklambudskap
- Marknadsplan
- Varumärkesplattform
- Målsättning och målgrupper
- Reklamhistoria
- Kampanjutformning i text och bild
- Immaterialrätt

Undervisningsformer

Föreläsningar, inlämningsuppgifter och projektarbete.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kursen Ekonomi och företagande, 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Kursens slutbetyg baseras på en sammanvägning av inlämningsuppgifter och tentamen
Kursbetyg utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Skriftlig tentamen4 hp5/4/3/U
Inlämningsuppgifter3,5 hp5/4/3/U

Kurslitteratur

Kurslitteratur fastställs senast en månad före kursstart.