student

Utbildningsplaner med kursplaner

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
Mätteknik och GIS, 9 högskolepoäng
Surveying and GIS, 9 credits
Kurskod:TMGK18
Fastställd av:VD 2017-02-01
Gäller fr.o.m.:2018-01-01
Version:1
Diarienummer:JTH 2017/388-313
Utbildningsnivå:Grundnivå
Utbildningsområde:Tekniska området (95%) och samhällsvetenskapliga området (5%)
Ämnesgrupp:BY1
Fördjupning:G1F
Huvudområde:Byggnadsteknik

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten

Kunskap och förståelse

- ha kännedom om mätteknikens betydelse i byggprocessen
- ha kännedom om olika mätningstekniska arbetsuppgifter, instrument och metoder
- ha kännedom om grunderna inom geografiska informationssystem, GIS

Färdighet och förmåga

- visa färdighet i att beräkna höjder och koordinater för inmätta punkter
- visa färdighet i att beräkna utsättningsmått i plan och höjd utifrån givna förutsättningar
- visa färdighet i att använda avvägningsinstrument, bygglaser, totalstation och GNSS-
utrustning för utsättning och inmätning
- visa färdighet i att använda CAD-verktyg
- visa färdighet i rumslig analys med hjälp av GIS-verktyg

Innehåll

Kursen innehåller teori och praktiskt användande av instrument och metoder för inmätning och utsättning i plan och höjd. I kursen behandlas även sambandet mellan mätteknik, CAD-teknik och GIS-teknik.

Kursen innehåller följande moment:
- Stomnät i plan och höjd samt markering av punkter
- Användning av mätband, avvägningsinstrument, bygglaser, totalstation och GNSS-utrustning
- Avvägning, höjdutsättning, ortogonal och polär inmätning och utsättning, polygontågsmätning, trigonometrisk höjdmätning och GNSS-mätning
- Beräkning av höjder, koordinater, utsättningsmått och toleranser
- Hantering av mätdata i CAD-program och GIS-system
- Geografiska databaser och kartografisk presentation

Undervisningsformer

Föreläsningar, övningar och fältövningar.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Samhällsbyggnad, 9 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen13 hp5/4/3/U
Övningsuppgifter och fältövningar6 hpU/G
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen fastställs en månad innan kursstart.

Geodesi och mätningsteknik. (2:a uppl.) Lärnö AB (2015).
ISBN 978-91-979877-8-3