student

Utbildningsplaner med kursplaner

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
Materialteknik och möbelkonstruktion, 6 högskolepoäng
Material Technique and Construction of Furniture, 6 credits
Kurskod:TMKK15
Fastställd av:VD 2014-02-27
Reviderad av:Utbildningschef 2019-05-27
Gäller fr.o.m.:2020-01-01
Version:2
Utbildningsnivå:Grundnivå
Utbildningsområde:Tekniska området (95%) och samhällsvetenskapliga området (5%)
Ämnesgrupp:MT1
Fördjupning:G1F
Huvudområde:Produktutveckling

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten

Kunskap och förståelse

- visa kunskap om de olika tillverkningsstegen i en industriell produktframtagningsprocess
- visa förståelse för hur materialval, kvalitet- och miljökrav samt tillverkningssätt påverkar produkten
- visa kunskap om olika certifieringar inom kvalitet, miljö och etik i möbelbranschen

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att skapa detaljlösningar i en konstruktion för att nå önskade produktkrav
- visa förmåga att välja utformning, material och samhörande tillverkningsmetod utifrån givna konstruktionsdata för olika möbler

Innehåll

Kursen behandlar val av material och tillverkningsmetod för önskad produktutformning. Ett särskilt fokus läggs på möbelkonstruktion med de överväganden som är relevanta vid kombination av olika material. Kursen tar upp kvalitets- och miljöledningssystem där användandet av moderna metoder är centralt. Även certifieringar inom kvalitet, miljö och etik för ingår i kursen.
Kursen innehåller följande moment:
- Konstruktionsmaterials egenskaper och samhörande tillverkningsmetoder
- Kravprofil och materialval
- Certifieringar inom kvalitet, miljö och etik
- Hållbar utveckling
- Möbelkonstruktion i möbelbranschens vanligaste förekommande konstruktionsmaterial
- Sammanfogningsmetoder
- Ytbehandling
- Produktkostnad kopplad till materialval, kvalitet, miljö och tillverkningssätt

Undervisningsformer

Undervisningen ges i form av föreläsningar, övningar och projekt.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Prototyptillverkning, 6 hp och Designmetodik med projektarbete, 9 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen13 hp5/4/3/U
Projekt3 hpU/G
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Kurslitteratur

Litteratur

Fastställs senast en månad innan kursstart.