student

Utbildningsplaner med kursplaner

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
Nätverksdesign för operatörer, 7,5 högskolepoäng
Network Design for Operators, 7.5 credits
Kurskod:TNOK18
Fastställd av:VD 2017-02-01
Reviderad av:Utbildningschef 2017-12-04
Gäller fr.o.m.:2018-01-01
Version:2
Diarienummer:JTH 2017/4829-313
Utbildningsnivå:Grundnivå
Utbildningsområde:Tekniska området (95%) och samhällsvetenskapliga området (5%)
Ämnesgrupp:TE9
Fördjupning:G1F
Huvudområde:Informatik

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten

Kunskap och förståelse

- visa kunskap om vanliga principer och standarder kopplade till redundans, feltolerans och övervakning i nätverksinfrastruktur
- visa förståelse för hur olika principer och standarder för feltolerans och tillgänglighet kan användas för att tillgodose verksamhetens behov av en stabil nätverksinfrastruktur
- visa kunskap om begreppet Wide Area Network (WAN) och olika teknologier kopplade till begreppet
- visa förståelse för hur en nätverksoperatör arbetar med serviceavtal för olika tjänster kopplat till WAN

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att planera, designa och implementera nätverk med grundläggande redundans, feltolerans och övervakning
- visa förmåga att planera, designa och implementera nätverk med potential att växa i storlek utan större påverkan på befintlig utrustning och tjänster
- visa färdighet i planeringen, designen och implementeringen av olika teknologier för WAN

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa förmåga att värdera och beräkna hur en verksamhet påverkas vid olika felsituationer i en nätverksinfrastruktur
- visa förmåga till ett säkerhetsmedvetet förhållningssätt vid planering, design och implementation av lokala nätverk

Innehåll

Kursen fokuserar på hur nätverk kan växa och förändras för att tillmötesgå ett förändrat behov (skalning) – med minimal påverkan på befintlig drift. Kursen fokuserar även på hur lokala nätverk hos företag med geografisk spridning kan kopplas ihop med hjälp av Internet och andra WAN-tekniker – detta med minimerad risk för att känslig information läcker ut.
Kursen innehåller följande moment:
- Redundans, feltolerans och skalbarhet i nätverksinfrastruktur
- Teknologier för säker sammankoppling av lokala nätverk, exempelvis VPN
- WAN-teknologier och protokoll
- Påverkan på verksamheten vid avbrott i nätverksinfrastrukturen
- Serviceavtal och nivåer

Undervisningsformer

Föreläsningar, laborationer och projekt.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs Fördjupad nätverksdesign, 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Kursens slutbetyg utgörs av en sammanvägning av de ingående momenten.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen3 hp5/4/3/U
Laborationer och projekt4,5 hp5/4/3/U

Kurslitteratur

Litteratur

Kurslitteratur fastställs senast en månad före kursstart.

Titel: Scaling Networks v6 Companion Guide (2017)
Förlag: Cisco Networking Academy
ISBN: 978-1-58713-434-0

Titel: Connecting Networks v6 Companion Guide (2017)
Förlag: Cisco Networking Academy
ISBN: 978-1-58713-432-6