student

Utbildningsplaner med kursplaner

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
Optimeringsdriven design, 7,5 högskolepoäng
Optimization Driven Design, 7.5 credits
Kurskod:TODS29
Fastställd av:VD 2018-12-01
Gäller fr.o.m.:2019-01-01
Version:1
Utbildningsnivå:Avancerad nivå
Utbildningsområde:Tekniska området
Ämnesgrupp:MT1
Fördjupning:A1F
Huvudområde:Produktutveckling

Lärandemål

After a successful course, the student shall;

Kunskap och förståelse

- show familiarity with basic optimization algorithms and their use
- display knowledge about how structural and design optimization can be used during the design process
-demonstrate comprehension of how optimization driven design is used in the development of sustainable products.

Färdighet och förmåga

- demonstrate the ability to use topology optimization in structural analyses
- demonstrate the ability to perform sensitivity analyses.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- demonstrate the ability to perform a major optimization driven design project.

Innehåll

The course includes the following elements:
- Introduction to optimization driven design; linear programming.
- Unconstrained optimization; the steepest descent method, Newton’s method, secant methods.
- Constrained optimization; Karush-Kuhn-Tucker conditions, quadratic programming, active set strategies, penalty and barrier function methods.
- Convex optimization and variational inequalities, with applications in mechanical engineering.
- Structural optimization; distributed parameter systems, shape and topology optimization.

Undervisningsformer

Lectures, computer assignments, given in English.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

Godkända kurser på grundnivå 180 hp med lägst 90 hp inom huvudområdet Maskinteknik samt 21 hp Matematik, samt genomgång kurser i Olinjär FEA, 6 hp dessutom krävs Engelska kurs 6 eller Engelska B (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Skriftlig tentamen5 hp5/4/3/U
Laborationer2,5 hpU/G

Kurslitteratur

Övriga lärresurser

Lecture notes distributed digitally.