student

Utbildningsplaner med kursplaner

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
Projektledning och gruppdynamik, 7,5 högskolepoäng
Project Management and Group Dynamics, 7.5 credits
Kurskod:TPGG18
Fastställd av:VD 2018-04-06
Gäller fr.o.m.:2018-08-01
Version:1
Utbildningsnivå:Grundnivå
Utbildningsområde:Samhällsvetenskapliga området (75%) och tekniska området (25%)
Ämnesgrupp:LO1
Fördjupning:G1N

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten

Kunskap och förståelse

- visa grundläggande kunskap om projekt som arbetsform innefattande lednings- och samordningsprocess
- ha kännedom om centrala teorier inom området gruppdynamik
- ha kännedom om ledarens påverkan på gruppdynamiken
- visa kunskap om hur gruppdynamiken påverkar arbetsgruppens resultat och klimat

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att tillämpa metoder och verktyg inom området projektmetodik
- visa förmåga att analysera sitt eget medlemskap och beskriva förbättringsmöjligheter relaterade till gruppens gemensamma mål.
- visa förmåga att tillämpa kunskaper inom projektledning och gruppdynamik i praktiknära case

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa insikt i betydelsen av olika perspektiv (genus, social hållbarhet, kulturellt) på problemformulering, analys och lösningsförslag för projektledning, gruppdynamik och ledarskap.

Innehåll

Kursen består av två delar, en del om projektledning och en del om gruppdynamik. Kursen innehåller grundläggande projektmetodik med modeller och verktyg för projektledaren. Delen gruppdynamik innehåller teorier och modeller för hur individen, gruppen och ledarens beteende påverkar varandra.

Kursen innehåller följande moment:
Gruppdynamik och ledarskap
- Värderingar och beteenden
- Kommunikationsprocessen
- Interkulturell kommunikation
- Ledarskap och medarbetarskap
- Förändringsbeteenden
- Konflikter
- Gruppdynamik
Projektledning
- Projekt som arbetsform
- Projektledarrollen
- Projektmodellen
- Behovsanalys och specifikationer
- Projektdefinition inklusive riskanalys, intressentanalys, kostnadsplanering
- Planering av projekt
- Mötesteknik
- Uppföljning och utvärdering

Undervisningsformer

Föreläsningar, övningar och seminarier.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 4, Fysik 2, Kemi 1. Eller Matematik D, Fysik B, Kemi A (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen13 hp5/4/3/U
Inlämningsuppgifter3 hpU/G
Case Seminarium1,5 hpU/G
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen fastställs en månad innan kursstart.

Kurslitteratur:
Titel: Projektledning, utgåva 7 (2018),
Författare: Bo Tonnquist,
ISBN: 9789152354988

Referenslitteratur:
Titel: Projektledning Övningsbok, utgåva 7 (2018),
Författare: Bo Tonnquist,
ISBN: 9789152355572
Studier