student

Utbildningsplaner med kursplaner

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
Utformning av försörjningskedjor, 7,5 högskolepoäng
Supply Chain Design, 7.5 credits
Kurskod:TUFS29
Fastställd av:VD 2018-12-04
Gäller fr.o.m.:2019-01-01
Version:1
Utbildningsnivå:Avancerad nivå
Utbildningsområde:Tekniska området
Ämnesgrupp:IE1
Fördjupning:A1F
Huvudområde:Produktionssystem

Lärandemål

After a successful course, the student shall

Kunskap och förståelse

- demonstrate comprehension of supply chain organization, performance and drivers
- demonstrate comprehension of distribution and supply chain network design
- demonstrate comprehension of shoring and sourcing decisions in supply chains
- demonstrate comprehension of design for supply chain
- demonstrate comprehension of sustainability issues in supply chain

Färdighet och förmåga

- demonstrate the ability to select the appropriate strategy for a supply chain
- demonstrate the ability to operationalize the chosen strategy
- demonstrate the ability to select appropriate supply chain designs

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- demonstrate the ability to assess and evaluate different supply chain design decisions
- demonstrate the ability to evaluate supply chain designs based on various perspectives (e.g. performance and sustainability)

Innehåll

The course covers the design and management of supply chains and their impact on a company's performance and organization.

The course includes the following elements:
- Understanding the supply chain
- Supply chain performance
- Supply chain drivers
- Distribution network design
- Supply chain network design
- Offshoring, Reshoring, Outsourcing, Insourcing
- Design for supply chain
- Supply chain sustainability

Undervisningsformer

Lectures and seminars.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

Passed courses at least 90 credits within the major subject Mechanical Engineering, Industrial Engineering and Management or Civil Engineering, and 21 credits Mathematics, and completed course Industrial Product Realization in Collaboration, 6 credits. Proof of English proficiency is required (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

The grade is decided from the results of the written examination and from passed grade of seminars and assignments. The Final grade will only be issued after satisfactory completion of all assessments.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination13,5 hp5/4/3/U
Seminarier2 hpU/G
Inlämningsuppgifter2 hpU/G
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Kurslitteratur

The literature list for the course will be provided one month before the course starts.

Title: Supply Chain Management: Strategy, planning, and operation 6th Global Edition
Author: Chopra S. och Meindl P. (2016)
Publisher: Pearson Education
ISBN10: 1292093560
ISBN13: 9781292093567

Scientific articles and reports according to course memo