student

Utbildningsplaner med kursplaner

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
Vetenskapligt arbetssätt och kommunikation, 6 högskolepoäng
Research Methods and Communication, 6 credits
Kurskod:TVEG13
Fastställd av:VD 2013-04-10
Reviderad av:Utbildningschef 2014-06-25
Gäller fr.o.m.:2014-08-01
Version:4
Diarienummer:JTH 2013/1950-122
Utbildningsnivå:Grundnivå
Utbildningsområde:Tekniska området (95%) och samhällsvetenskapliga området (5%)
Ämnesgrupp:TE9
Fördjupning:G1N

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten:

Kunskap och förståelse

- ha kännedom om grundläggande begrepp och perspektiv rörande vetenskapligt arbetssätt.
- visa kunskap om hur man genomför ett vetenskapligt arbete innehållande problemformulering, metodval, datainsamling, resultatanalys och referenshantering.
- visa förståelse för ett vetenskapligt förhållningssätt innefattande kritiskt granskande, öppet redovisande, argumenterande och refererande med utgångspunkt från vetenskap

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att kritiskt granska vetenskapliga arbetens innehåll, resultat och relevans utifrån formulerade mål och använda metoder.
- visa förmåga att hantera relevanta programvaror och att välja lämpligt media för skriftliga rapporter och muntliga presentationer.
- visa förmåga att planera och genomföra en muntlig och grafisk presentation.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa förmåga att bedöma relevanta vetenskapliga aspekter
- visa insikt om betydelsen att återge och använda andras material på ett korrekt vis.

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper inom vetenskaplig metod. Vidare ger kursen förmåga att kritiskt granska vetenskapliga rapporter och färdighet att presentera rapporter och projekt skriftligt och muntligt med hjälp av lämpliga datorverktyg.
Kursen innehåller följande moment:
- Vetenskapligt förhållningssätt
- Problemformulering
- Metoder för datainsamling, bearbetning, analys och tolkning av data
- Referenshantering
- Kritisk granskning av vetenskapliga arbeten
- Rapportstruktur
- Muntlig presentationsteknik
- Program för ordbehandling och grafisk presentation
- Formatmallar för att skapa enhetliga dokument

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar, inlämningsuppgifter och seminarier.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen13 hp5/4/3/U
Inlämningsuppgifter och seminarier3 hpU/G
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Kurslitteratur

Litteraturlista

Kurslitteraturen är preliminär fram till en månad före kursstart.
Författare: Patel,R. och Davidson,B. (2011)
Titel: Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en undersökning
Förlag: Studentlitteratur
ISBN: 978-91-4406868-8
Interaktiva antiplagiatguiden.
Ytterligare texter i form av fria internetresurser kan tillkomma, högst 150 sidor.
Referenslitteratur:
Titel: Research Methods for Students and Professionals, Centre for Information Studies, Wagga wagga.
Författare: Williamson, K. ed (2002)
Titel: Fallstudier: design och genomförande
Författare: Yin R.K. (2007)
Förlag: Liber
ISBN: 9789147086436