student

Utbildningsplaner med kursplaner

Utbildningsplaner med kursplaner

YH-KURSPLAN
Bildkommunikation och projektarbete, 25 yrkeshögskolepoäng
Image Communication and Project Work, 25 HVE credit points
Kurskod:YTBOP7
Fastställd av:Ledningsgruppen (Yh) 2017-06-13
Gäller fr.o.m.:2017-08-28
Version:1
Diarienummer:JTH 2017/4055-313

Syfte

Den studerande ska få grundläggande kunskaper i grafisk kommunikation och i att hantera verktyg för layout, bildhantering och text. Kursen ger också kunskap om bildkommunikation och den grafiska formgivningens betydelsebärande egenskaper i designkommunikation. Vidare ska den studerande få förståelse för processer, metoder, rollfördelning och ansvarsområden i olika typer av projekt för att kunna agera medlem i dessa med branschens olika yrkeskategorier.

Läranderesultat

Efter genomgången kurs ska den studerande:

Kunskaper

- visa kunskaper inom layout, logotyp, webb, typografi och trycksaksproduktion för olika ändamål
- visa kunskap om arbetsprocesser, tidsplanering och deadlines
- visa kunskap om design management och marknadskommunikation.

Färdigheter

- visa förmåga att tillämpa olika analoga och digitala verktyg för layout och bildkommunikation för ett projektarbete
- visa förmåga att, individuellt och i grupp, kunna urskilja moment i en arbetsprocess och kunna planera ett projekt utifrån givna tid- och budgetramar
- visa förmåga att, individuellt och i grupp, presentera och kommunicera ett projekt muntligt och skriftligt på engelska.

Kompetenser

- visa förmåga att, enskilt och i grupp, kunna utveckla god förmåga till analytisk bedömning av professionella produkter avseende komposition, uttryck och hur olika budskap kommuniceras inom bildkommunikation och grafisk formgivning.

Innehåll

- Bild – Förebild – Referenser – Mood boards
- Presentationsmaterial
- Portfolio mm Presentationer: Ord – Bild – Text (bildvisning) Typsnitt mm
- Arbetsprocesser, projektarbete, tidplanering och dead-lines
- Team-work, gruppdynamik och samverkan
- Design Management och Marknadskommunikation
Verktyg: Indesign, Illustrator, 3D Studio Max, Photo-shop, mm.

Undervisningsformer

Föreläsningar, handledning och, projekt och övningar.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Matematik 2b, Samhällskunskap 1b, Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 med lägst betyg E samt någon av kurserna Teknik 1 alt Estetisk kommunikation alt Bild alt Digitalt skapande 1 alt Visuell kommunikation med lägst betyget E (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänd, Godkänd eller Väl godkänd (Yh).

Betyget är ett sammanvägningsbetyg av projekt, övningar och övriga examinerade moment.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Inlämningsuppgifter10 yhpIG/G
Projekt15 yhpIG/G/VG

Betygskriterier

- För betyg Godkänd ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens lärandemål.
- För betyg Väl godkänd ska den studerande utöver kraven för Godkänd kunna beskriva, motivera, analysera och dra slutsatser av sin egen arbetsprocess samt föreslå förbättringar och motivera sina ställningstaganden med hänvisning till lärandemålen.

Kurslitteratur

Meddelas före kursstart.