student

Utbildningsplaner med kursplaner

Utbildningsplaner med kursplaner

YH-KURSPLAN
Interiör visualisering, 25 yrkeshögskolepoäng
Interior Visualization, 25 HVE credit points
Kurskod:YTINV7
Fastställd av:Ledningsgruppen (Yh) 2017-06-13
Gäller fr.o.m.:2017-08-28
Version:1
Diarienummer:JTH 2017/4076-313

Syfte

Den studerande ska få fördjupad kunskap om digitala metoder, begrepp och verktyg för rumslig förståelse, modellering och visualisering i olika skeden av rum, miljöer och interiörer. Den studerande ska vidare få fördjupad kunskap om ljussättning, material, texturer, detaljer och färg för digital visualisering av interiör arkitektur, möbler och produkter.

Läranderesultat

Efter genomgången kurs ska den studerande:

Kunskaper

- visa fördjupade kunskaper i digital visualisering och modellering av inredningsarkitektur i olika skeden av en planeringsprocess
- visa fördjupade kunskaper inom formspråk, färg och ljussättning vid digital visualisering
- visa fördjupad kunskap om material, ytor, texturer, detaljer och mönster för digital visualisering.

Färdigheter

- visa fördjupade färdigheter med digitala verktyg och metoder för inredningsplanering
- visa fördjupad förmåga att skapa visualiseringar och modeller som förmedlar rumslig förståelse med avseende på funktion, form, färg, komposition, proportioner och ljus
- visa fördjupad förmåga att, individuellt och i grupp, välja metod och verktyg för material, ytor, texturer, ljussättning samt kunna välja abstraktionsnivå och renderingsnivå för att kommunicera i olika skeden.

Kompetenser

- visa förmåga att värdera och kritiskt reflektera över lämpliga kommunikations- och representationsformer för att kommunicera ett inredningsprojekt
- visa förståelse för relationen mellan material och arkitektoniskt uttryck, samt arkitektonisk utformning vid inredningsplanering.

Innehåll

- Möbel- och designhistoria
- Modellering av komplexa geometriska kroppar och former
- Färg och texturer, Ljussättning i heminredning
- Möbelkonstruktion, infästningar
- Möbelmaterial, stomme och stoppning, beslag och detaljer (stål, plast, trä, tyg, läder osv)
- Textilier, mattor, bruksföremål

Verktyg : Fysiska modeller, 3D Studio Max, Photo-shop, V-ray, mm.

Undervisningsformer

Föreläsningar, handledning, projekt och övningar.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Matematik 2b, Samhällskunskap 1b, Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 med lägst betyg E samt någon av kurserna Teknik 1 alt Estetisk kommunikation alt Bild alt Digitalt skapande 1 alt Visuell kommunikation med lägst betyget E samt genomgången kurs Visualisering av form-material-ljus-färg, 25 yp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänd, Godkänd eller Väl godkänd (Yh).

Betyget är ett sammanvägningsbetyg av projekt, övningar och övriga examinerande moment.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Inlämningsuppgifter5 yhpIG/G
Projekt20 yhpIG/G/VG

Betygskriterier

- För betyg Godkänd (G) ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens lärandemål.
- För betyg Väl Godkänd (VG) ska den studerande utöver kraven för Godkänd kunna beskriva, motivera, analysera och dra slutsatser av sin egen arbetsprocess samt föreslå förbättringar och motivera sina ställningstaganden med hänvisning mot lärandemålen.

Kurslitteratur

Meddelas före kursstart.
Studier