student

Utbildningsplaner med kursplaner

YH-KURSPLAN
Konstruktion 1, 25 yrkeshögskolepoäng
Produkt Design 1, 25 HVE credit points
Kurskod:YTKO11
Fastställd av:Ledningsgruppen (Yh) 2021-05-28
Gäller fr.o.m.:2022-01-01
Version:1

Syfte

Kursen syftar till att ge färdigheter i att utföra beräkningar för konstruktion av polymera produkter utifrån grundläggande hållfasthetsbegrepp. Kursen syftar till att ge grundläggande kunskap i hållfasthet och hållfasthetsberäkningar för polymera material. Efter slutförd kurs ska den studerande kunna genomföra enklare hållfasthetsberäkningar.

Kursen bidrar till följande av utbildningens övergripande mål; 1 och 2. Kursen bidrar delvis till färdighet 6,7,8,10 samt kompetens 11 och 12.

Läranderesultat

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

Kunskaper

1. redogöra för grundläggande hållfasthetsbegrepp
2. redogöra för olika sammanfogningsmetoder
3. redogöra för olika regelverk som används för polymera produkter.

Färdigheter

4. utföra enklare hållfasthetsberäkningar.

Innehåll

• Konstruktion av komponenter i plast och andra polymera material
• Sammanfogningsmetoder
• Hållfasthetsberäkningar

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar och övningar.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.Kursen ges på svenska. Material på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2 och Naturkunskap 1a1 med lägst betyget E eller motsvarande.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).

Kursens slutbetyg utgör en sammanvägning av ingående examinationsmoment. Kursens slutbetyg utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Bedömning:
Läranderesultat 1 och 4 examineras med Tentamen (15 Yhp).
Läranderesultat 2 och 3 examineras med Inlämningsuppgift (10 Yhp).

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen10 yhpIG/G/VG
Inlämningsuppgift15 yhpIG/G/VG

Betygskriterier

- För betyget Godkänt ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens läranderesultat.
- För betyget Väl Godkänt ska den studerande utöver kraven för godkänt; ingående kunna analysera och reflektera över, beräkningar inom området hållfasthet av polymera material och regelverk för polymera produkter.

Kurslitteratur

Meddelas senast fyra veckor före kursstart, se Kurs-PM.
Sidan uppdaterad 2013-06-17
Cookieinställningar