student

Utbildningsplaner med kursplaner

Utbildningsplaner med kursplaner

YH-KURSPLAN
Komplexa rum och interiörer, 25 yrkeshögskolepoäng
Complex Spaces and Interiors, 25 HVE credit points
Kurskod:YTKRI7
Fastställd av:Ledningsgruppen (Yh) 2017-06-13
Gäller fr.o.m.:2017-08-28
Version:1
Diarienummer:JTH 2017/4078-313

Syfte

Den studerande ska få en mer avancerad och självvald riktad förståelse för digitala verktyg, arkitektur, design och inredning. Dessutom syftar kursen till att den studerande vidareutvecklar färdigheter i arkitektonisk och visuell gestaltning av avancerade geometriska former och strukturer i komplexa rumssammanhang. Vidare ska den studerande tränas i att analysera arkitektur och visuell kommunikation utifrån designprocessens syntetiserande karaktär.

Läranderesultat

Efter genomgången kurs ska den studerande:

Kunskaper

- visa en fördjupad förståelse för arkitektoniska frågeställningar och kunna redogöra för hur enskilda rum och interiörer förhåller sig till byggnadens rumsstruktur och samband
- visa fördjupade kunskaper för rumslig förståelse av komplexa rum, bärande strukturer och byggnadskonstruktioner och installationer.

Färdigheter

- visa färdigheter i visualisering av avancerade geometriska former, strukturer och byggnadsdetaljer
- visa färdigheter i visualisering och rendering av material, ytor och mönster – spegling, transparens och reflexion i komplexa rum
- visa förmåga att visualisera dagsljus, ljussättning, artificiell belysning i komplexa rum.

Kompetenser

- visa förmåga att värdera och kritiskt reflektera över lämpliga kommunikations- och representationsformer för att kommunicera komplex arkitektonisk utformning i helhet och detalj
- visa förmåga att kritiskt reflektera över hur planering och gestaltning av den byggda miljön kan utvecklas tillsammans med och kommuniceras till olika grupper i samhället, med särskilt fokus på visuella strategier.

Innehåll

- Inredningar i publika, komplexa rum
- Avancerad ljussättning i komplexa rum
- Visualisering av material, ytor och mönster – spegling, transparens, reflektion mm
- Visualisering av dagsljus, ljussättning, artificiell belysning i komplexa rum
- Visualisering av interiöra byggnadsdetaljer, material- och byggnadsdelars möten
Verktyg : 3D Studio Max, Photo-shop, V-ray mm.

Undervisningsformer

Föreläsningar, handledning, projekt och övningar.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Matematik 2b, Samhällskunskap 1b, Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 med lägst betyg E samt någon av kurserna Teknik 1 alt Estetisk kommunikation alt Bild alt Digitalt skapande 1 alt Visuell kommunikation med lägst betyget E samt genomgången kurs Inredning, möbler och produkter, 25 yp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänd, Godkänd eller Väl godkänd (Yh).

Betyget är ett sammanvägningsbetyg av projekt, övningar och övriga examinerande moment.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Inlämningsuppgifter5 yhpIG/G
Projekt20 yhpIG/G/VG

Betygskriterier

- För betyg Godkänd ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens lärandemål.
- För betyg Väl godkänd ska den studerande utöver kraven för Godkänd kunna kunna beskriva, motivera, analysera och dra slutsatser av sin egen arbetsprocess samt föreslå förbättringar och motivera sina ställningstaganden med hänvisning mot lärandemålen.

Kurslitteratur

Meddelas före kursstart.
Studier