student

Utbildningsplaner med kursplaner

Utbildningsplaner med kursplaner

YH-KURSPLAN
Lärande i arbete I, 50 yrkeshögskolepoäng
Workplace Based Project I, 50 HVE credit points
Kurskod:YTL1V7
Fastställd av:Ledningsgruppen (Yh) 2017-06-13
Gäller fr.o.m.:2017-08-28
Version:1
Diarienummer:JTH 2017/5105-313

Syfte

Den studerande ska få utveckla sin egen yrkeskompetens och kännedom om professionen på ett företag som arbetar med visualisering inom utbildningsområdet. Vidare ska den studerande få grundläggande förståelse för de olika yrkesgrupper, roller och kompetenser som finns på LIA-företaget, för att på ett socialt och organisatoriskt sätt fungera som en medlem på LIA-företaget.

Läranderesultat

Efter genomgången kurs ska den studerande:

Kunskaper

- visa kunskap om arbetsplatsens företagsform och arbetsprocesser
- visa förståelse för olika yrkesgrupper, roller, kompetenser, organisationsstrukturer och samarbetsformer.

Färdigheter

- visa förmåga att tillämpa digitala verktyg inom utbildningsområdet
- visa förmåga att redogöra för erfarenhetsbaserad utveckling av arbetsprocesser i ett företag.

Kompetenser

- visa insikt om visualiseringens och informationens roll i samhället samt kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och kompetens.

Innehåll

- Planering och genomförande av projekt
- Skriftlig dokumentation
- Deltagande i arbetsplatsens arbete inom ramen för utbildningens inriktning
- Redovisning

Undervisningsformer

Självständigt med handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Matematik 2b, Samhällskunskap 1b, Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 med lägst betyg E samt någon av kurserna Teknik 1 alt Estetisk kommunikation alt Bild alt Digitalt skapande 1 alt Visuell kommunikation med lägst betyget E (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänd, Godkänd eller Väl godkänd (Yh).

Betyget är ett sammanvägningsbetyg av projekt, övningar och övriga examinerande moment.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Rapport50 yhpIG/G/VG

Betygskriterier

- För betyg Godkänd ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens lärandemål.
- För betyg Väl godkänd ska den studerande utöver kraven för Godkänd kunna kunna beskriva, motivera, analysera och dra slutsatser av sin egen arbetsprocess samt föreslå förbättringar och motivera sina ställningstaganden med hänvisning mot lärandemålen.

Kurslitteratur

Meddelas före kursstart.
Studier