student

Utbildningsplaner med kursplaner

Utbildningsplaner med kursplaner

YH-KURSPLAN
VR - Virtual Reality i rum och inredningar, 25 yrkeshögskolepoäng
VR - Virtual Reality in Spaces and Interior Design, 25 HVE credit points
Kurskod:YTVRI7
Fastställd av:Ledningsgruppen (Yh) 2017-06-13
Gäller fr.o.m.:2017-08-28
Version:1
Diarienummer:JTH 2017/4084-313

Syfte

Den studerande ska få utveckla sin egen yrkeskompetens och kännedom om professionen på ett företag som arbetar med visualisering inom utbildningsområdet. Vidare ska den studerande få grundläggande förståelse för de olika yrkesgrupper, roller och kompetenser som finns på LIA-företaget, för att på ett socialt och organisatoriskt sätt fungera som en medlem på LIA-företaget.

Läranderesultat

Efter genomgången kurs ska den studerande:

Kunskaper

- visa kunskap om hur den fotografiska bilden och den rörliga bilden kan påverkas av olika uttrycksmedel, såsom exempelvis komposition, ljussättning och färg
- visa förståelse för hur den fotografiska bilden och den rörliga bilden kan påverka en publik, betraktare eller målgrupp
- visa förståelse för hur den fotografiska bilden, animation och VR kan användas inom inredningsarkitektur och möbelpresentation.

Färdigheter

- visa färdighet att planera och göra sekvenser av rörlig bild, animation och VR för visualisering av rum, inredningar, möbler och produkter
- visa färdighet i att fotografera stillbilder från en angiven utgångspunkt och producera enklare informations- och produktfilmer
- visa förmåga att diskutera och analysera egna och andras bilder avseende komposition, uttryck och hur olika budskap kommuniceras.

Kompetenser

- visa förmåga att förhålla sig till upphovsrätt och etiska hänsyn vid fotografering med såväl stillbild som rörlig bild samt vid publicering
- visa förmåga att kritiskt granska bilder och filmsekvenser samt förstå hur bildmanipulation kan påverka betraktaren
- visa förmåga att självständigt granska och kritiskt reflektera över lämpliga verktyg för kommunikation av olika sorters information i text och bild i relation till målgrupp.

Innehåll

- VR - Modellering och Visualisering – begrepp och metodik,
- Digitala verktyg för VR modellering och visualisering
- VR i rum och interiörer
- Ljussättning
- Filmkunskap, klippning och redigering

Verktyg : VR verktyg mm.

Undervisningsformer

Föreläsningar, handledning, projekt och övningar.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Matematik 2b, Samhällskunskap 1b, Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 med lägst betyg E samt någon av kurserna Teknik 1 alt Estetisk kommunikation alt Bild alt Digitalt skapande 1 alt Visuell kommunikation med lägst betyget E samt genomgången kurs Inredning, möbler och produkter, 25 yp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Icke godkänd, Godkänd eller Väl godkänd (Yh).

Betyget är ett sammanvägningsbetyg av projekt, övningar och övriga examinerande moment.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Inlämningsuppgifter5 yhpIG/G
Projekt20 yhpIG/G/VG

Betygskriterier

- För betyg Godkänd ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens lärandemål.
- För betyg Väl godkänd ska den studerande utöver kraven för Godkänd kunna kunna beskriva, motivera, analysera och dra slutsatser av sin egen arbetsprocess samt föreslå förbättringar och motivera sina ställningstaganden med hänvisning mot lärandemålen.

Kurslitteratur

Meddelas före kursstart.