Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Medie- och kommunikationsvetenskap, 31-60 hp 30 hp

Kursinnehåll

Kursen består av fyra delkurser:

Delkurs I: Kommunikation och organisation, 7,5 hp
Delkurs II: Kultur och visuell kommunikation, 7,5 hp
Delkurs III: Medie- och kommunikationsvetenskapliga teorier och metoder I, 7,5 hp
Delkurs IV: Uppsats, 7,5 hp

Kommunikation och organisation, 7,5 hp
Communication and Organisation, 7.5 Credits

Lärandemål
Efter avslutad delkurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- beskriva hur en organisation fungerar med fokus på struktur, kanaler och kultur (Examination 1)
- redogöra för betydelsen av Crisis Management/krishantering i organisationer (Examination 1 och 2)
- redogöra för olika organisationers kommunikationsarbete i praktiken (Examination 3)

Färdighet och förmåga
- identifiera och analysera vissa av mekanismerna bakom individers och gruppers sociala samspel (Examination 1)
- kritiskt analysera omvärlden utifrån grundläggande dimensioner och modeller, samt kunna förklara varumärkeskommunikationens förutsättningar (Examination 1)
- identifiera och analysera kommunikationsjuridiska problem (Examination 1)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- reflektera och kritiskt värdera professionellt kommunikationsarbete i praktiken med utgångspunkt i forskningen inom området (Examination 3)
- reflektera kritiskt över eget lärande och den egna lärandeprocessen (Examination 4)

Innehåll
 • Samspelet mellan individer, grupper och den sociala omgivningen
 • Organisationsteori och internkommunikation
 • Crisis Management
 • Omvärldsanalys och varumärken
 • Professionellt kommunikationsarbete
 • Kommunikationsjuridik
 • Reflektion över det egna lärandet

Examination och betyg
1. Individuell salstentamen, 3,5 hp (U/G/VG)
2. Grupparbete Crisis Management, 0,5 hp (U/G)
3. Fältstudie i team, 2,5 hp (U/G/VG)
4. Individuell reflektion, 1 hp (U/G)

Kultur och visuell kommunikation, 7,5 hp
Culture and Visual Communication, 7.5 Credits

Lärandemål
Efter avslutad delkurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- redogöra för och beskriva olika visuella kulturer och gestaltningar (Examination 1, 2 och 3)
- redogöra för och förklara hur visuella budskap når fram till en publik (Examination 1, 2, 3, 4 och 5)

Färdighet och förmåga
- tillämpa bildanalytiska redskap (Examination 1, 3 och 4)
- utföra visuell gestaltning och kommunikation i bild och text (Examination 3, 4 och 5)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- analysera och kritiskt värdera visuella teoribildningar (Examination 1, 2 och 3)

Innehåll
 • Den visuella kulturen som fenomen och begrepp
 • Central visuell teoribildning
 • Metoder för analys och tolkning av visuella uttryck
 • Hållbar utveckling med betoning på social och ekologisk hållbarhet
 • Gestaltning och produktion av visuella projekt med utgångspunkt i hållbar utveckling
 • Effektiv visuell kommunikation och presentation

Examination och betyg
Individuella skrivuppgifter
1. Hemtentamen, 2,5 hp (U/G/VG)
2. Slutreflektion, 1,5 hp (U/G/VG)

Gruppuppgifter
3. Visuellt gestaltningsarbete, 2,0 hp (U/G/VG)
4. Utställningsaffisch, 1,0 hp (U/G/VG)
5. Pressmeddelande, 0,5 hp (U/G)


Medie- och kommunikationsvetenskapliga teorier och metoder I, 7,5 hp
Media and Communication Research Theories and Methods I, 7.5 Credits

Lärandemål
Efter avslutad delkurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- redogöra för och reflektera kring centrala begrepp inom vetenskapsteorin (Examination 1)
- i relation till statistiska exempel från svensk samhällsvetenskaplig forskning identifiera och förklara betydelsen av statistiska begrepp som centralmått, skaltyper, spridningsmått, diagram, frekvens, mätinstrument, tabeller, variabler och variabelvärden, korrelation, tolkning, skensamband, normalfördelning och stickprovsmetoder (Examination 2)

Färdighet och förmåga
- tillämpa källkritiska principer vid vetenskaplig informationssökning (Examination 1)
- tillämpa kunskaper i statistik, genom att tolka diagram och tabeller, sätta olika exempel på statistisk information i relation till varandra och dra slutsatser på ett korrekt sätt (Examination 2)
- genomföra en kvalitativ retorisk analys med utgångspunkt i vetenskapliga kriterier (Examination 3)
- genomföra en semiotisk bildanalys av en nyhetsbild samt visa förståelse för den teoretiska grundens betydelse för frågeställningen (Examination 4)
- sammanställa ett uppsats-PM utifrån vetenskapliga kriterier inför kommande B-uppsats (Examination 6)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- göra bedömningar utifrån vetenskapliga kriterier, t.ex. kritiskt kunna värdera när en statistisk tillämpning är mer lämplig än någon annan, beroende på vad som undersöks (Examination 2)
- kritiskt granska tidigare B-uppsatser utifrån grundläggande vetenskapliga kriterier samt forskningsprocessens olika delar (Examination 5)
- kritiskt värdera det egna lärandet och den egna lärandeprocessen (Examination 7)Innehåll
 • Grundläggande vetenskapsteori
 • MKV:s forskningstraditioner
 • Forskningsprocessen
 • Grundläggande metodologi, med tyngdpunkt på kvantitativa metoder
 • Retorisk och semiotisk analysmetod
 • Vetenskaplig informationssökning och källkritik
 • Den egna lärandeprocessen

Examination och betyg
1. Skriftlig gruppuppgift (två och två) kring vetenskapsteori - 1 hp (U/G)
2a) Individuell salstentamen, kvantitativ metod/statistik - 1,5 hp (U/G/VG)
b) Individuell salstentamen, kvantitativ metod/statistik - 1,5 hp (U/G/VG)
3. Retorisk analys i grupp/workshop I - 0,5 hp (U/G)
4. Semiotisk analys i grupp/workshop II - 0,5 hp (U/G)
5. Forskningsprocessen i grupp/seminarium och workshop III - 0,5 hp (U/G)
6. B-uppsats-PM i grupp (två och två)/seminarium - 0,5 hp (U/G)
7. Skriftlig individuell uppgift om den egna lärandeprocessen (inlämnas på Pingpong) - 1,5 hp (U/G/VG)

Uppsats, 7,5 hp
Paper, 7.5 Credits

Lärandemål
Efter avslutad delkurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- redogöra för delar av medie- och kommunikationsvetenskapen
- beskriva aktuell forskning inom det valda studieområdet för uppsatsskrivandet

Färdighet och förmåga
- formulera en relevant teoretiskt grundad frågeställning
- genomföra en mindre omfattande relevant litteraturstudie/forskningsöversikt
- planera och genomföra en mindre omfattande vetenskaplig undersökning
- presentera resultat och diskussion på vetenskaplig grund
- kritiskt tolka och diskutera vetenskapliga texter
- kritiskt granska källor
- uttrycka sig på ett akademiskt språk


Värderingsförmåga och förhållningssätt
- kritiskt granska och värdera val av kunskapsobjekt, forskningsproblem,
syfte, vetenskaplig metod och teori i egen och andras undersökningar
Innehåll
 • författande och försvar av uppsats
 • aktivt deltagande som respondent och opponent vid uppsatsseminarium

Examination och betyg
Uppsats - 6 hp (U/G/VG)
Opposition - 1,5 hp (U/G)

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutad kurs i Medie- och kommunikationsvetenskap A, 1-30 hp.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LM2K17
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2017: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Anders Svensson
Examinator
Anders Svensson
Examinator
Susanne Almgren
Examinator
Anne-Sophie Naumann
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
45000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L7052

Sidan uppdaterad 2018-09-04

Studera på JU
Sidan uppdaterad 2010-08-17

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information