Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Religionsvetenskap för ämneslärare, 1-30 hp 30 hp

Kursinnehåll

Kursen består av fem delkurser:
Delkurs 1: Introduktion till religionsvetenskap, 2 hp
Delkurs 2: Etik och livsfrågor, 7,5 hp
Delkurs 3: Religionshistoria, 10 hp
Delkurs 4: Religion, individ och samhälle, 3 hp
Delkurs 5: Religionsdidaktik 7,5 hp

Delkurs 1: Introduktion till religionsvetenskap, 2 hp
Introduction to Science of Religion, 2 credits

Innehåll
Delkursen ger en grundläggande orientering i religionsvetenskapens olika ämnesområden (religionshistoria, bibelvetenskap, kyrkohistoria och tros- och livsåskådningsvetenskap) och fokuserar några centrala begrepp inom ämnet.

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad delkurs förväntas studenten:
- ha kunskap om och förståelse för några grundläggande definitioner av religionsbegreppet
- ha kunskap om och förståelse för centrala begrepp inom religionvetenskapen och dess olika ämnesområden

Färdighet och förmåga
Efter avslutad delkurs förväntas studenten:
- kunna redogöra för några grundläggande definitioner av religionsbegreppet
- kunna redogöra för religionsvetenskapens olika ämnesområden och deras innehåll samt relation till varandra

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad delkurs förväntas studenten:
- kunna urskilja och reflektera över de olika religionsvetenskapliga ämnesområdena, centrala begrepp och religionsdefinitioner

Examination
Delkursen examineras dels genom ett seminarium (1), dels genom en skriftlig inlämningsuppgift (2).

Betyg
I delkursen ges något av betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. För sammanfattningsbetyget Godkänd krävs att båda examinationsmomenten erhållit godkänt betyg samt god språkbehandling i tal och skrift, för Väl godkänd krävs förutom vad som krävs för Godkänd att examination 1 erhållit betyget Godkänd och examination 2 erhållit betyget Väl godkänd.


Delkurs 2: Etik och livsfrågor, 7,5 hp
Ethics and Life Questions, 7,5 credits

Innehåll
Delkursen ger en grundläggande introduktion till ämnet etik. Både normativ och tillämpad etik behandlas i såväl religiösa som sekulära sammanhang och situationer. Delkursen fokuserar också olika värdefrågor i relation till begrepp som livsfrågor, människosyn och livsåskådning. Även förhållandet mellan etik och religion fokuseras och problematiseras.

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad delkurs förväntas studenten:
- visa kunskap om centrala etiska begrepp, teorier och teman
- visa förståelse för teoretisk och praktisk innebörd hos några centrala etiska teorier och värden

Färdighet och förmåga
Efter avslutad delkurs förväntas studenten:
- visa förmåga att kommunicera och diskutera aktuella etiska frågesställningar utifrån olika normativa etiska teorier
kunna identifiera centrala etiska värden och värderingar i olika sammanhang

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad delkurs förväntas studenten:
- kunna reflektera över och värdera värdefrågor utifrån olika teoretiska perspektiv
- kunna reflektera kritiskt kring förhållandet mellan etik, religion och livsåskådning
- kunna refleketera kritiskt över samt värdera olika etiska ställningstaganden och argument

Examination
Delkursen examineras genom:
Deltagande i seminarium, 0,5 hp, U/G (1)
Enskild skriftlig inlämningsuppgift, 1,5 hp, U/G/VG (2)
Salstentamen, 5,5 hp, U/G/VG (3).


Delkurs 3: Religionshistoria, 10 hp
History of Religion, 10 credits

Innehåll
I delkursen ges en introduktion till islams, judendomens och asiatiska religioners historiska utveckling samt deras lära och praxis i historia och nutid. Stor vikt läggs vid studiet av texter och andra religiösa uttrycksformer.


Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad delkurs förväntas studenten:
- ha kunskap om och förståelse för grundläggande drag i några av världsreligionernas historiska utveckling
- ha kunskap och förståelse för hur moderniseringsprocesser påverkat olika religiösa traditioner
- ha förståelse för religiösa traditioners betydelse både historiskt och för dagens Sverige

Färdighet och förmåga
Efter avslutad delkurs förväntas studenten:
- kunna beskriva och jämföra olika religiösa uttryckssätt och religiös tro både historiskt och i vår tids svenska samhälle

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad delkurs förväntas studenten:
- kunna förhålla sig till och reflektera över konflikter som kan uppstå i dagens religionspluralistiska samhällen

Examination
Delkursen examineras genom:
Skriftlig salstentamen I, 5 hp U/G/VG
Skriftlig salstentamen II, 5 hp, U/G/VG


Delkurs 4: Religion, individ och samhälle, 3 hp
Religion, Individual and Society, 3 credits

Innehåll
I delkursen ges en introduktion till grundläggande perspektiv inom de religionsbeteendevetenskapliga ämnena religionssociologi och religionspsykologi. Kursen ger en orientering i hur sociala sammanhang påverkar religionens roll för individ, grupp och samhälle samt i hur psykologiska faktorer kan ha betydelse för hur religiös erfarenhet utformas.

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad delkurs förväntas studenten:
- ha kunskap om och förståelse kring ett urval grundläggande religionsbeteendevetenskapliga perspektiv på religion
- ha förståelse för hur olika identitetsrelaterade frågor kan uppstå i relation till religion och religiös erfarenhet

Färdighet och förmåga
Efter avslutad delkurs förväntas studenten:
- kunna redogöra för hur sociala och psykologiska faktorer påverkar religion och religiositet för individ, grupp och samhälle
- kunna redogöra för ett urval religionsbeteendevetenskapliga teorier

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad delkurs förväntas studenten:
- kunna kritiskt granska och analysera ett urval religionsbeteendevetenskapliga perspektiv på religion och kunna tillämpa dessa på empiriska exempel i det religionsvetenskapliga studiet

Examination
Delkursen examineras genom:
Seminarium, 0,5 hp, U/G
Enskild skriftlig hemtentamen, 2,5 hp U/G/VG


Delkurs 5: Religionsdidaktik, 7,5 hp
Didactics of Religion, 7,5 credits

Innehåll
Delkursen introducerar grundläggande ämnesdidaktiska dimensioner för religionskunskapsämnet såsom religionskunskap som skolämne nu och historiskt, styrdokument i undervisningen, planeringsstrategier, stoffurval, arbetssätt och redovisningsformer samt färdighetsträning i demokratiskt förhållningssätt.

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad delkurs förväntas studenten:
- visa kunskap om styrdokument, skolämnet i nutida och historiskt perspektiv och olika perspektiv på undervisning i årskurs 7-9 samt gymnasieskola
- visa förståelse för vad ett demokratiskt förhållningssätt innebär och hur ett sådant kan anläggas med utgångspunkt i skolans värdegrund
- ha grundläggande kännedom om hur MIK-verktyg kan användas inom religionsämnet

Färdighet och förmåga
Efter avslutad delkurs förväntas studenten:
- visa förmåga att kunna exemplifiera skolans värdegrund i förhållande till etiska frågor från skolvardagen
- ha förmåga att visa hur ämnesteoretiskt innehåll kan gestaltas i undervisning, planering, stoffurval, arbetssätt och metod, redovisningsformer och bedömning
- kunna planera ett didaktiskt moment i anslutning till kursinnehållet
- visa grundläggande förmåga att använda MIK-verktyg inom religionsämnet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad delkurs förväntas studenten:
- kunna kritiskt granska läromedel utifrån aktuella styrdokument
- kritiskt kunna reflektera kring religionsämnets (historiska och nutida) samverkan med det omgivande samhället

Examination
Delkursen examineras genom:
Seminarium, 2 hp, U/G
Enskilda skriftliga inlämningsuppgifter, 5,5 hp, U/G/VG

Förkunskapskrav

Genomgången termin 1 i ämneslärarprogrammet eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: LR1K17
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2019: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Jennie Ahlgren
Examinator
Peter Carlsson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
45000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L9044

Sidan uppdaterad 2019-03-05

Studera på JU
Sidan uppdaterad 2010-08-17
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information