Röntgensjuksköterska

180 hp | 3 år | Programstart: HT 2017 | Examen: Röntgensjuksköterskeexamen Filosofie kandidatexamen med huvudområdet radiografi
Till ansökan (öppnar 15 mars)

Att arbeta som röntgensjuksköterska innebär att med patienten i centrum ha goda kunskaper om bildgenererade tekniker som ska ge underlag för diagnos och behandling. Jobbet passar utmärkt för dig som söker en kombination mellan att arbeta med människor och högteknologisk medicinteknisk utrustning.

Ökade antagningsmöjligheter med hjälp av särskilt urval

Hälsohögskolan har beslutat att reservera ett mindre antal platser på röntgensjuksköterskeprogrammet till ett  särskilt urval sökande som bedöms vara extra lämpade för utbildningen. Syftet är att vidga antagningsmöjligheterna för sökande. Läs mer om kriterier för särskilt urval och om hur du ansöker

Röntgensjuksköterskans huvudområde är radiografi, ett tvärvetenskapligt ämne som hämtar kunskaper från medicin, fysik, teknologi och omvårdnad. Huvudområdet har en tydlig klinisk orientering och har som huvudsyfte att ge kunskap om olika metoder att framställa dokumentationsmaterial som underlag för diagnos och behandling. Mötet mellan röntgensjuksköterska och patient är centralt i radiografi. Mötet är kort och bygger på respekt, tillit och bevarande av integritet. Stödämnena har sin ämnesgrund i naturvetenskap, medicinsk teknik och humaniora. En hel termin ägnas åt anatomi, fysiologi, farmakologi och sjukdomslära för att få en stabil grund till kommande kurser i huvudområdet.

Yrkesroll och arbetsuppgifter

I ditt jobb kommer du att självständigt utföra radiografiska undersökningar inom konventionell röntgen, datortomografi och magnetresonanstomografi. Du ska också kunna assistera vid behandlingar som interventioner, till exempel ballongvidgning av hjärtats kranskärl och dräneringar.

Röntgensjuksköterskor arbetar vanligen på röntgenavdelningar på sjukhus eller på privata kliniker. Majoriteten är verksamma inom den offentliga sektorn, även om allt fler jobbar hos privata arbetsgivare. Röntgensjuksköterskor kan även arbeta inom utbildning och företag med medicinteknisk utrustning och läkemedel. Andra tjänster för röntgensjuksköterskor är sektionsledare, vårdenhetschef, vårdutvecklare, lärare, konsult för läkemedelsföretag eller medicintekniskt företag.

Studera utomlands

Det finns möjlighet till utlandsstudier för dig som student. Utbyte sker med våra partneruniversitet inom det europeiska nätverket ERG för röntgensjuksköterskestudenter i England, Finland, Norge, Grekland, Irland, Italien, Malta, Portugal, Slovenien, Nederländerna, Belgien och Österrike. I samband med internationellt utbyte kan vissa kurser vid Hälsohögskolan helt eller delvis ges på engelska.

Arbetsmarknad för Röntgensjuksköterskor

Röntgensjuksköterskor har mycket goda möjligheter till arbete de närmsta åren. Främsta anledningen är att fler röntgensjuksköterskor än tidigare kommer att gå i pension, vilket skapar behov av nyrekrytering. Landstingen planerar att utöka sina verksamheter och behovet av att rekrytera personal kommer att öka. Arbetslösheten inom yrket är obefintlig. Tillgången på röntgensjuksköterskor kommer inte att räcka till helt. Sammantaget kommer det finnas ytterst liten konkurrens om jobben till röntgensjuksköterska de kommande åren.

För att jobba som röntgensjuksköterska krävs en utbildning till röntgensjuksköterska på högskolenivå samt legitimation från Socialstyrelsen.

Praktik/VFU

Utbildningen kombinerar teoretiska studier med praktik vilket innebär att studenten under handledning deltar i den kliniska verksamheten inom och utanför länet.

Efter utbildningen

3 år, 180 hp. Programmet leder fram till röntgensjuksköterskeexamen inklusive filosofie kandidatexamen inom huvudområdet radiografi. Röntgensjuksköterskeexamen ligger till grund för Socialstyrelsens utfärdande av legitimation.

Robert, före detta student, berättar mer om utbildningen

Läs merLäs mindre

Fakta

Programmet ges vid Hälsohögskolan

Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Studieform: Campusbaserad
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Antal platser: 30
Programstart: HT 2017
Sista anmälan: 2017-04-18
Anmälningskod: HJ-52326
Behörighet:
Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A.
Urval:
65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen

För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.
Examen:
Röntgensjuksköterskeexamen Filosofie kandidatexamen med huvudområdet radiografi

Visa antagningsstatistik
Våra partneruniversitet

Ett mindre antal platser är reserverade till ett särskilt urval sökande som bedöms vara särskilt lämpade för utbildningen. Läs mer.

Kurser inom programmet

Termin 1

Radiografi, introduktionskurs, 7,5 hp
Kursen ger en inblick i kommande yrkes- och ansvarsområde. Fältstudier på radiologisk klinik. I kursen ingår även att förstå innebörden av begreppen hälsa och sjukdom, vårdhygien och hur smittspridning sker samt övergripande redogöra för lagar och förordningar som styr hälso- och sjukvården.

Anatomi och fysiologi, grundkurs, 7,5 hp
Kursen syftar till att studenten skall skaffa sig grundläggande kunskaper om människans anatomi och fysiologi.

Psykologi, grundkurs, 7,5 hp 
Kursen ger kunskap om grundläggande psykologiska teorier samt förmåga att applicera dessa inom det egna yrkesområdet.

Vetenskaplig grundkurs, 7,5 hp
Kursen behandlar vetenskapsteori och forskningsmetodik samt statistik, vilket ger grundläggande kunskap om hur en rapport utformas samt ett vetenskapligt förhållningssätt som skall ligga till grund för fortsatta högskolestudier.

Termin 2

Medicinsk fysik, 7,5 hp
Målet för kursen är att ge kunskap om, för programmet viktiga områden inom fysiken med kännedom om fysikaliska principer och mätmetoder.

Sjukdomslära, grundkurs, 7,5 hp
Kursen ger grundläggande kunskap om vanligt förekommande sjukdomstillstånden och sjukdomar i människokroppen.

Farmakologi, grundkurs, 7,5 hp
Syftet med kursen är att förmedla kunskap om farmakologi och läkemedelshantering. 

Anatomi och fysiologi fortsättningskurs, 7,5 hp
Kursen ger grundläggande kunskaper i topografisk anatomi och utökade kunskaper i fysiologi och deskriptiv anatomi.

Termin 3

Radiografi, klinisk baskurs 7,5 hp
Syftet med kursen är att ge en klinisk bas gällande medicintekniska moment i det korta mötet med patient i en högteknologisk miljö.

Personcentrerad vård, 15 hp
Kursen ger kunskap för den teoretiska grunden för omvårdnad i en högteknologisk miljö utifrån individens grundläggande psykiska, sociala, andliga och kulturella behov samt förmåga till egenvård.

Medicinsk bildbehandling, 7,5 hp
Kursen syftar till att ge kunskap om bearbetning och kvalitetsbedömning av de bilder som produceras inom radiologisk verksamhet. 

Termin 4

Radiografi, undersökningsmetodik, grundkurs, 7,5 hp
Målet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om den undersökningsmetodik som förekommer inom radiologisk verksamhet.

Nuklearmedicinsk undersökningsmetodik, 7,5 hp
Kursen ger kunskaper om nuklearmedicinska undersökningsmetoder samt kunskap att föreslå lämpliga undersökningsmetoder utifrån remittentens frågeställning.

Radiografi, undersökningsmetodik, fortsättningskurs, 15 hp

Termin 5

Radiografi, undersökningsmetodik, fördjupningskurs, 22,5 hp
Kursen ger fördjupad kunskap inom radiografisk undersökningsmetodik med fokus på omhändertagandet av patient i förhållande till medicinsk status, frågeställning och olika undersökningsmetoder. Strålhygien och kvalitetssäkring är andra områden som bearbetas.

Vetenskaplig fortsättning inom radiografi, 7,5 hp
Kursens mål är att studenten inhämtar fördjupade kunskaper om vetenskaplig metodik, projektplanering och statistisk analys samt ökad färdighet i tolkning och kritisk granskning av forskningsresultat.

Termin 6

Radiografi, examensarbete, 15,0 hp

Valbara kurser
Här ges utrymme att sätta en individuell prägel på utbildningen genom att välja två kurser inom huvudområdet utifrån eget intresseområde. Exempel på dessa kan vara:
Speciell undersökningsmetodik, inriktning angiografi/intervention, 7,5 hp
Speciell undersökningsmetodik, inriktning PET/SPECT, 7,5 hp
Speciell undersökningsmetodik, inriktning mammografi, 7,5 hp

Programmet leder fram till röntgensjuksköterskeexamen inklusive filosofie kandidatexamen med huvudområdet radiografi. Röntgensjuksköterskeexamen ligger till grund för socialstyrelsens utfärdande av legitimation.

Om du har frågor, hör av dig till oss på studera@ju.se

Vi skickar gärna vår programkatalog till dig. Beställ katalogen här.

Du kan även kontakta vår studievägledning, deras kontaktuppgifter hittar du här.

Ange din e-postadress:

Texten granskad / uppdaterad 2017-10-02

Studera på JU
Sidan uppdaterad 2014-03-13
Fråga oss
X
Har du frågor kring att börja studera på Jönköping University? Vi är tyvärr inte online just nu, men ställ gärna din fråga nedan så hör vi av oss så snart vi kan.

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information