Geriatrik 7,5 hp (avancerad nivå)

Kursen utvecklar dina kunskaper om för åldrandet specifika somatiska och psykiska sjukdomar och dess konsekvenser för den äldre människans vård, omsorg och rehabilitering. Interprofessionellt samarbete och bemötandefrågor behandlas samt kursmoment som omfattar bedömning, planering av åtgärder samt läkemedelsbehandling.

Studentcitat:

- En lärorik och rolig kurs! Upplever att jag fått mycket ny kunskap som kommer hjälpa mig i mitt yrkesliv.

Kursen är web-baserad och kan ges helt på distans eller delvis på distans och med lärarledda seminarier.

Vill du som arbetsgivare beställa kursen som uppdrag för att kompetensutveckla din arbetsgrupp eller enskilda medarbetare, kontakta Annica Herentz, annica.herentz@ju.se eller Björn Johnsen bjorn.johnsen@ju.se  för information och offert.


2016-01-19