Språkutvecklande arbetssätt

Utbildningen syftar till att utveckla lärares förhållningssätt kring språk i alla ämnen med ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som gynnar alla elevers språk- och kunskapsutveckling. Språkutvecklande arbetssätt innefattas här av de språkliga färdigheterna; lyssna, tala, läsa, skriva samt olika estetiska uttrycksformer.

Genomförande och innehåll

Utbildningen anpassas till deltagarnas förutsättningar och behov.

Omfattning: En halv till två studiedagar i form av 90-minutersmoduler (2 x 90 minuter eller 4 x 90 minuter).

Målgrupp: Förskola, grundskola (inkl. fritidshem), gymnasieskolan.

Innehåll

  • Kommunikativ och flerstämmig undervisning i skolans alla ämnen
    - konkreta undervisningsmetoder i språkdidaktisk undervisning
  • Teorier kring andraspråksinlärning
    - metoder inom andraspråksundervisning
    - planering och genomförande av språkutvecklande arbetssätt


2016-04-11