Kurser

Fler sökalternativ Färre sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Politik, samhälle och hållbar utveckling 7,5 fup

Kursinnehåll

Kursen behandlar samhällsvetenskapliga ämnen, dels övergripande och generellt, dels med inriktning mot samspelet mellan samhället, ekonomin och hållbar utveckling. Kursens teoretiska innehåll kan appliceras för omvärldsbevakning, affärsutveckling, nätverkande och i entreprenörskapet.

Övergripande områden för innehållet i kursen är:
1. Samhällets uppbyggnad och utveckling
Politiska ideologiers historia och koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen, digitaliseringens påverkan på arbetsmarknaden och möjligheter och utmaningar med digitaliseringen när de gäller frågor om demokrati och politik.
2. Maktfördelning och möjligheter att påverka
Både för medborgare och andra aktörer, i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller och politiska system på lokal, nationell och europeisk nivå.
3. Grupperingar och gemenskaper
Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap. Internationella och nordiska samarbeten. Lobbying och intresseorganisationer.
4. Rätt
Inom olika delar av det globala och lokala samhället; de mänskliga rättigheterna, arbetsrätt och arbetsmiljö, folkrätten i väpnade konflikter, den internationella humanitära rätten, konsumenträtt, miljölagstiftning och etiska värderingar.
5. Ekonomi
Från samhällets ekonomiska strukturer och flöden lokalt och globalt till privatekonomi. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. Konsumtion i förhållande till behov och resurser. Hur privatekonomin påverkas av samhällsekonomiska förändringar.

I samtliga ovanstående områden ingår innehåll som skapar förutsättningar för förståelse och analys:
Begrepp, teorier, modeller och metoder
Viktiga begrepp och teorier. Metoder för att samla in och bearbeta information i undersökningar och forskning om samhällsvetenskap och ekonomi.
Källkritik
Metoder för att söka, kritiskt granska, värdera och bearbeta information från källor i digital och annan form. Mediers och informationsteknikens roll i samhället. Deras möjligheter att påverka människor och samhällsutvecklingen samt de möjligheter de ger människor att påverka. Mediers innehåll och nyhetsvärdering.

Det övergripande målet är att utveckla och stärka studentens färdigheter i högre utbildning genom grupparbete, socialt engagemang, peer learning, reflekterande lärande och självständigt lärande, samtidigt som interkulturell kommunikationsförmåga, metakognitiv förmåga, information literacy och kritiskt tänkande utvecklas.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Utbildningsnivå: Gymnasienivå XXX
Kurskod/Ladokkod: PPSX00
Kursen ges vid: Jönköping University Enterprise

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 35 - vecka 01 2021
Studietakt
25%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Carl-Johan Odehammar
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-PPSX0