Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, examensarbete för masterexamen, del I 30 hp

Kursinnehåll

- genomförande av ett praktiskt förbättringsarbete med en tydlig koppling till patient-, brukar-, anhörig- alternativt kundnytta
- fördjupning och utveckling av ämnet Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd
- metoder lämpliga för ämnesområdet
- vetenskaplig rapportering
- forskningsetiska principer
- författande av examensarbete
- försvar av och opposition på examensarbeten vid halvtidsseminarium

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade (A) och genomförda (G) och obligatoriska kurser enligt nedan inom programmet för Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, eller motsvarande kunskaper:

Förbättringskunskap I, 5 hp (A)
Drivkrafter och inspirationskällor för förbättringsarbete, 5 hp (A)
Patientens/brukarens och anhörigas perspektiv, 5 hp (A)
Förbättringskunskap II, 5 hp (A)
Systemtänkande; organisering, ledning och styrning av omsorg samt hälso- och sjukvård, 10 hp (A)
Kvalitet, mätning och lärande, 7,5 hp (A)
Projektplanering och stöd för kvalitetsförbättring, 7,5 hp (G)
Informationens roll i kvalitetsförbättring inom hälsa och välfärd. 3,7 hp (G)
Vetenskapsteori och vetenskaplig metod, 3,8 hp (G)

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: HK2V29
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2023-03-07 13:22:49