Nivå: Grundnivå
Ansökningstid: 2022-03-15 - 2022-04-19
Programstart: Höst 2022
Ort: Jönköping
Examen: Filosofie kandidatexamen med huvudområde Globala studier, 180 hp

Programmet vänder sig till dig som vill göra skillnad på riktigt. Internationellt arbete ger dig stora möjligheter att arbeta med globala frågor både nationellt och internationellt. Genom utbildningen får du teoretiska verktyg att förstå samhällsutvecklingen och hur den har förändrat villkoren för människor och miljö.


Under utbildningen får du, utifrån sociologiska, kulturgeografiska och statsvetenskapliga infallsvinklar, analysera och skapa en djupare förståelse för den globala samhällsutvecklingen. Frågor om rättvisa, mänskliga rättigheter, mångfald och hållbarhet diskuteras genomgående under utbildningen där kurserna knyter an till Agenda 2030 och de globala målen.


Mycket kurslitteratur är på engelska och vi har föreläsare från olika delar av världen. Vissa kurser läser du med internationella studenter och dessa ges helt på engelska.


Teoretiska kurser varvas med praktiska moment. Vi erbjuder nära kontakt med arbetslivet genom verksamhetsförlagt utbildning (praktik) gästföreläsningar, studiebesök och samverkan med lokala nätverk. På hösten arrangerar vi en arbetsmarknadsdag. Sista terminen har du möjlighet att söka MFS (Minor Field Studies).


Alla våra utbildningsprogram fokuserar på hållbarhet. Globalisering, klimatfrågor, digitalisering och inkludering i samhället är aspekter av hållbarhet som är centrala i både utbildning och forskning.


Programansvariga berättar mer om programmet i vårt digitala öppet hus.
Se det på vår Youtube kanal.

I programmet ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU), som omfattar 10 veckor. Genom vårt nätverk erbjuder vi alla studenter en praktikplats. Du har också möjlighet att söka en egen plats.

 

Du kan välja om du vill göra din praktik i Sverige eller utomlands. Programmet har väl uppbygga samarbeten med företag och organisationer inom offentlig, privat och idéburen sektor. Exempel på verksamhetsområden är miljö- och hållbar utveckling, migration och integration, biståndsarbete och fredsbevarande arbete. Internationellt har vi platser i bland annat östra Afrika, Palestina, Guatemala och Östeuropa.

Termin fyra ger möjlighet att studera utomlands vid något av våra partneruniversitet. Då kan du fördjupa dina kunskaper i globala studier eller komplettera din utbildning med andra kurser inom till exempel språk, kommunikation, ekonomi eller projektledning.

 

Under sista terminen kan du söka MFS-stipendium (Minor Field Studies) och genom en fältstudie samla material till ditt examensarbete.

Internationellt arbete är en bred samhällsvetenskaplig utbildning och ger dig ingen specifik yrkestitel. Däremot får du en stabil grund att stå på. Kombinationen av djupa teoretiska kunskaper inom globala studier och praktiskt inriktade kurser ger en helhetssyn på utvecklingsfrågor, och du kan arbeta som analytiker eller praktiker.

 

I Sverige finns ett stort behov av kvalificerade insatser inom migrations- och integrationsområdet. Utbildningen förbereder dig för fredsbevarande arbete och internationellt utvecklingsarbete. Idag efterfrågas kunskaper och kompetenser kopplade till Agenda 2030 och de globala målen.

 

Våra tidigare studenter återfinns inom offentlig, privat och idéburen sektor, i välgörenhets- och biståndsorganisationer, både i Sverige och utomlands. De har fått roller som bland annat analytiker, samordnare, utredare, projektledare, handläggare, verksamhetsutvecklare, programkoordinator och hållbarhetsstrateg.

 

Utbildningen förbereder för studier på avancerad nivå och efter examen väljer många studenter att läsa vidare. På JU är du behörig att söka masterprogrammet Sustainable Communication.

Programmet ges vid Högskolan för lärande och kommunikation
Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Språk: Undervisningen bedrivs både på svenska och engelska
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2022
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen.

För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.
Behörighet: Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6.
Anmälningskod: HJ-52247
Examen: Filosofie kandidatexamen med huvudområde Globala studier

Obs! Preliminär kurslista.

 

År 1

Globala utmaningar: Introduktion till globala studier 7,5 hp
Utvecklingsstudier: Perspektiv och strategier 7,5 hp
Man, Society and Environment 7,5hp
Identitet, kultur och religion: Ett globalt perspektiv 7,5 hp
Samhällsvetenskaplig metod: Introduktion 7,5 hp
Theories and issues in International Relations 7,5 hp
Sustainability Challenges
15 hp


År 2

Peace and Conflict Studies 15 hp
Migration och integration 15 hp
Utlandsstudier/alt. campusförlagda kurser inom programmet 30 hp


År 3

Management and Planning 7,5 hp
Organisationsteori 7,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU 15 hp
Samhällsvetenskapliga metoder: Fördjupning 7,5 hp
Teorier och aktuell forskning i Globala studier 7,5 hp
Examensarbete i Globala studier 15 hp

 

Programöversikt Pdf, 57.9 kB.

Kontakta oss

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.

Programansvarig

  • Utbildningsledare
  • Högskolan för lärande och kommunikation