Fastigheter blir mer och mer avancerade, och som drift- och fastighetstekniker får du ansvara för drift, skötsel och underhåll av fastigheters tekniska system. Med den här utbildningen får du spetskompetens inom bland annat energieffektivisering, avancerade styrsystem och automation inom fastighetsdrift.


Med kompetens inom drift, skötsel och underhåll av fastigheter har du en nyckelroll i fastighetsbranschens omställning för ökade miljökrav. Denna utbildning fokuserar mycket på miljö- och energioptimering och fastighetsautomation. Efter utbildningen är du rustad för att inte bara sköta driften av fastigheter, utan även bidra till utveckling genom att leda, planera, genomföra och följa upp projekt.

 

Utbildningen har tagits fram i nära samarbete med företag inom fastighetsbranschen för att direkt svara mot branschens behov. Den omfattar många praktiska moment där du kommer att få lära dig hur man ansvarar för drift och underhåll av fastighetstekniska system. Du kommer få färdigheter i hur man felsöker och åtgärdar tekniska system, genomför reparationer och underhåll, driftoptimerar befintliga installationer och styr automatiserade system i fastigheter.


Yrkesrollen drift- och fastighetstekniker innebär att arbeta nära kunder och gäster, och du lär dig i utbildningen hur du självständigt agerar och kommunicerar i din yrkesroll. Utbildningen har skräddarsytts i samarbete med branschen för att möta företagens behov. I utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från bland annat Elajo, BSV, Energikontor Norra Småland, HSB, Finnvedsbostäder, Värnamo kommun, Nivika och Regionfastigheter.


När du söker till den här utbildningen, så tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din arbetslivserfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och vi kan bevilja en plats på utbildningen även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen. Mer om hur det fungerar kan du läsa på sidan för Antagning.


Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.


Utbildningen sker på distans med fysiska träffar antingen i Värnamo eller Nynäshamn.

Utbildningen ger dig kompetens att arbeta som fastighetstekniker, driftstekniker, energitekniker eller servicetekniker. Du kommer kunna arbeta med all typ av drift, service och underhåll i fastigheter, såväl bostäder som industriella och offentliga byggnader. Fastighetsbranschen har ett stort behov av yrkeskunniga tekniker som kan hantera ny teknik i fastigheter.

Våra yrkeshögskoleutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke, och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. Stora delar av utbildningen består av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen.

Värnamo

Nynäshamn

Kurser i utbildningen

Driftteknik - elteknik 25 Yhp

Driftteknik - säkerhet och underhåll 25 Yhp

Driftteknik - värme, vatten och ventilation 25 Yhp

Ekonomi och juridik för drift- och fastighetstekniker 25 Yhp

Fastighetsautomation 25 Yhp

Fastighetstekniska system 25 Yhp

Miljö- och energioptimering 25 Yhp

Projektledning och ledarskap 25 Yhp
Examensarbete 25 Yhp

Lärande i arbete 1 25 Yhp

Lärande i arbete 2 25 Yhp

Lärande i arbete 3 25 Yhp
(5 Yhp motsvarar en veckas heltidsstudier)

Kontakta oss