Skillnaden i mäns och kvinnors löner

2015-02-11

Den skeva fördelningen av inkomster är en av de mest aktuella och samtidigt mest utmanande frågorna just nu. Under en längre tid har inkomster blivit mer skevt fördelade, inte bara i Sverige utan också i resten av världen, något som den franske ekonomen Piketty Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.uppmärksammade i sin bok från 2013. Jag har tillsammans med min kollega Richard Florida studerat utvecklingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. av regionala skillnader i skevt fördelade inkomster för amerikanska stater över de senaste decennierna och jag har även skrivit tidigare här på bloggen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.om inkomstfördelning i svenska kommuner.


alt

Inspirerad av två av mina uppsatsstudenter i år, som skriver om löneskillnader mellan kvinnor och män och vad det kan bero på, så bestämde jag mig för att titta närmare på hur stor skillnaden i löner faktiskt är på kommunal nivå. Värdena är baserade på data från SCB från 2011, vilket är det senaste året jag kan få fram data för. Samtidigt skall man komma ihåg att lönestrukturer inte ändras särskilt fort, utan att mönster som dessa är relativt fasta över tiden. I mina siffror ingår alla individer i Sverige som hade någon form av löneinkomst under 2011. Däremot är inte andra inkomster inräknade. Siffrorna är inte heller justerade efter antalet arbetade timmar, eftersom jag inte är intresserad av hur mycket man tjänar om man hade jobbat heltid, utan snarare hur mycket kvinnor respektive män har att förfoga över i löneinkomster i genomsnitt per kommun. På sätt och vis blir detta en illustration av hur mycket ekonomisk makt män respektive kvinnor har baserat på deras löneinkomster. Kartan nedan, gjord av min Vertikalskollega Dr. Lina Bjerke Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., illustrerar en kvot där vi tar genomsnittlig lön för män dividerat med genomsnittlig lön för kvinnor:

Kvinnors och mäns lön

Till att börja med kan vi konstatera att män har en genomsnittlig löneinkomst som är högre än kvinnornas i samtliga 290 kommuner. I genomsnitt är skillnaden 35 procent, dvs. att mäns löneinkomster i genomsnitt är 35 procent högre än kvinnors. Tabellen nedan illustrerar vilka fem kommuner som har högst, respektive lägst skillnader:

Table

I Haparanda har män i genomsnitt 15,2 procent högre lön än kvinnor vilket kan jämföras med Danderyd där män har en genomsnittlig lön som ligger 79,5 procent över kvinnors genomsnittliga lön. Även i Lidingö, Lomma, Vellinge och Täby tjänar män i genomsnitt 50 procent eller mer än kvinnor i lön. Och här finns det ett intressant mönster. För i kommuner där genomsnittsinkomsten, liksom genomsnittslönen är högre, så ökar också gapet mellan kvinnor och mäns löner.

Figuren nedan visar på sambandet mellan den genomsnittliga löneinkomsten för samtliga män och kvoten mellan mäns och kvinnors genomsnittliga löner:

Mäns löner

Korrelationen mellan dessa två värden är 0.749 och signifikant, vilket innebär att i takt med att män tjänar mer i genomsnitt så ökar även gapet mellan mäns och kvinnors genomsnittslöner. Men vad som är ännu mer intressant är att detsamma gäller för kvinnor:

Kvinnors löner

Även här är relationen positiv och signifikant. Det innebär att i kommuner där kvinnor tjänar betydligt mer i genomsnitt jämfört med vad kvinnor tjänar i andra kommuner, så är samtidigt gapet till männens löner ännu större. Korrelationen mellan dessa två variabler är 0,490. Så ju mer kvinnorna tjänar i genomsnitt i en kommun, desto ännu mer tjänar männen på samma plats.

Det är viktigt att betona att skillnaderna här delvis beror på olika typer av livsval och att fler kvinnor går ner i arbetstid när man skaffar barn. Det kan också bero på att kvinnor i högre grad utbildar sig till yrken som generellt sett är lägre betalda, samt i högre grad arbetar inom den offentliga sektorn. Det behöver därmed inte nödvändigtvis vara frågan om någon form av diskriminering. Men frågan är ändå viktig att belysa, eftersom skillnaderna i löneinkomster gör att kvinnor får en relativt svagare position när det gäller makten över de ekonomiska resurserna i samhället.

Vill du veta hur mycket mer män tjänar än kvinnor i din kommun? Kontakta Emil Danielsson på emil.danielsson@jibs.hj.se

Charlotta Mellander

Professor i nationalekonomi; forskar om regional utveckling, städer och kreativitet, gillar städer i alla former.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.