Forum förnyelse – nu vill vi nå ut till våra företagare!

2016-03-09

Under ett par år har vi på Internationella Handelshögskolan i Jönköping ägnat oss åt att studera vad som påverkar Jönköpings läns förmåga till tillväxt och förnyelse. Nu har vi fått finansiering från Tillväxtverket och Regionförbundet för att i ytterligare tre år studera frågor som berör detta, men framförallt för att samverka och utbyta kunskap med företagare och andra aktörer ute i vårt län.


alt

När fler företag riktar sig mot den internationella marknaden med stor konkurrens blir förmågan till förnyelse allt viktigare. För att vara innovativ och ständigt utveckla sitt utbud och sin produktion krävs det dock stora resurser, både i termer av pengar och arbetskraft. Här har större företag en klar fördel medan små företag, som Jönköpings län till stora delar består av, ofta kan ha svårt att bedriva medveten innovationsverksamhet då de generellt sett har mindre resurser. Resultaten av vår tidigare forskning kring förutsättningar för innovation kan delas in tre huvudsakliga områden.

Kompetensförsörjning- Jönköpings län har en relativt låg utbildningsnivå, vilket är starkt kopplat till rådande industristruktur med många företag inom tillverkningsindustrin. Kompetens behöver inte enbart vara formell utbildning utan det kan också handla om olika typer av erfarenheter från till exempel arbetslivet. En mix av kunskaper och erfarenheter är av stor vikt för företags och regioners innovationspotential, och denna mix utgör en del av länets mångfald.

Mångfald- Jönköpings län har till stora delar en svag mångfald i termer av utbildningsstruktur och kunskapsutbud, vilket kan hämma regionens utveckling. Forskning visar nämligen att denna typ av mångfald har en positiv effekt på exempelvis nyföretagande, produktivitet, innovation och export.

map
Samverkan- Jönköpings läns företag har däremot en relativt god innovationskraft. Detta illustreras av kartan här intill, vilken visar andelen innovativa företag för respektive kommun. Däremot visar resultaten av vår forskning att dessa innovativa företag tycks vara i behov av kompetens som av någon anledning inte finns inom länet. Därför sker samverkan som leder till innovationer främst med aktörer utanför Jönköpings län.

Så, med hjälp av denna kunskap i bagaget skapar vi Forum Förnyelse. Det ska bli ett branschöverskridande forum för kunskapsuppbyggnad och samverkan som sammanför akademi, näringsliv och offentlig förvaltning. Vi vill länka samman etablerade branschspecifika nätverk med forskarvärlden och göra Internationella Handelshögskolan till en starkare nod i det regionala innovationssystemet. Genom att öka kunskapen om vilka faktorer både inom och utom företagen som stimulerar till innovation och förnyelse ska projektet bidra till att lösa några av Jönköpingsregionens stora utmaningar; ensidig näringsstruktur, svag tillväxttakt i små- och medelstora företag, få kunskapsintensiva företag och lite investeringar i FoU.

Forum Förnyelse drar igång den 7:e april med ett startseminarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i nya Munksjöstaden. Anmälan hittar du på vår hemsida.

Följ oss på www.forumfornyelse.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., där vi kontinuerligt lägger upp information om aktuella evenemang och aktiviteter kopplade till projektet.

Vi hoppas att just du och din organisation vill vara med på resan mot förnyelse!

 

 

Forum Förnyelse

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.