Mamma – pappa – företag

2014-02-28

Det finns en rad exempel på föräldrar som kombinerar sin föräldraledighet med att starta eget Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Samtidigt framhålls att det är svårt att förena föräldraskap och egenföretagande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Men hur ser det ut? Finns det några skillnader i egenföretagande baserat på antal barn och finns det några skillnader mellan att vara mamma eller pappa? 


alt

Den sista månaden har jag inte varit aktiv på min blogg. Detta beror på att jag i januari fick mitt tredje barn. Under den gångna månaden har jag därför funderat en del kring föräldraskap kopplat till entreprenörskap och företagande. I populära texter exemplifieras med jämna mellanrum hur kvinnor tagit tillfället i akt och startat eget under eller i direkt anslutning till föräldraledigheten. I kontrast till detta finns det även belägg för att föräldraskap och egenföretagande ställer höga krav och upplevs av många som svårt att kombinera. Men hur ser det egentligen ut? I vilken utsträckning kombineras föräldraskap och egenföretagande?

Genom att titta på antal hemmavarande barn (som är yngre än arton år) och huruvida man livnär sig som egenföretagare eller ej [1], har jag nedan tagit fram ett diagram som visar hur andelen som är involverade i entreprenörskap skiljer sig beroende på antal hemmavarande barn. Resultaten visar andelen för män och andelen för kvinnor. Då jag presenterar antal hemmavarande barn har jag valt att enbart studera gruppen som är mellan 30 och 50 år [2]. Om jag inte gör den begränsningen snedvrider jag resultaten något då äldre kvinnor av biologiska skäl med mindre sannolikhet har hemmavarande barn som är yngre än 18 år. Vad kan vi då utläsa av diagrammet nedan?


Jag finner två observationer särskilt intressanta att belysa. För det första är andelen som är egenföretagare högre bland de som har barn. Sambandet mellan antal barn och egenföretagande är vid en korrelationsanalys statistiskt signifikant. Ju fler barn, desto högre andel egenföretagare. För det andra är det stora skillnader mellan kvinnor och män. Den relativa andelen som är egenföretagare ökar marginellt för kvinnor medan ökningen är markant för män. Även om det är svårt att kombinera föräldraskap med entreprenörskap förefaller det vara möjligt för män såväl som för kvinnor. Men att andelen entreprenörer är så pass mycket högre bland män med fler barn är intressant. Entreprenörskap är ju förknippat med risk och högre arbetsbörda. I en färsk avhandling av Andreas Mångs från Linnéuniversitet (http://lnu.se/om-lnu/1.93505/foretagande-ur-ett-konsperspektiv–ny-avhandling-) framkommer att egenföretagare har längre arbetsveckor än anställda. Detta gäller för kvinnor såväl som för män. Därför är det intressant att andelen som är egenföretagare inte sjunker med antal hemmavarande barn. Däremot kan jag konstatera att gruppen med fler hemmavarande barn i större utsträckning driver aktiebolag, vilket är ett sätt att hantera risken med eget företag.

Även om föräldraskap och entreprenörskap kan vara svåra att kombinera för många är det uppenbart att det görs. Däremot verkar det vara mer positivt för mäns entreprenörskap att ha hemmavarande barn än vad det är för kvinnor.

[1] Jag har utgått från SCB:s definition på primär inkomstkälla. De data jag har tillgång till är från 2008. Individernas ålder har jag även gjort samma analyser på snävare urval (grupperna 40-50 och 45-50 samt enbart 48-åringar). Resultaten är i stora drag desamma.

Karin Hellerstedt

Lektor i företagsekonomi, forskar kring team och entreprenörskap, familjeföretagande och företagsnedläggning, vintersportare.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.