Karaktärsdrag hos lyckliga och olyckliga individgrupper.

2017-05-04

I föregående bloggpost diskuterades relationen mellan inkomst och lycka. Det är tydligt att inkomst och subjektiv lycka är relaterade och att individer med högre inkomster, absoluta och relativa, i genomsnitt är nöjdare med sina liv jämfört med individer med lägre inkomster. Även om detta är fallet så har inkomst en svagare relation till lycka än vad många andra faktorer har. Tillsammans med en kollega har jag genomfört en studie i vilken relationen mellan nöjdhet med livet och olika faktorer utforskats i regressionsanalyser där flertalet faktorer kontrollerats för. I dessa visar lycka (nöjdhet med livet) en stark relation till självrapporterat hälsotillstånd, civilstånd och anställningsstatus. I denna bloggpost ska vissa deskriptiva samband mellan lycka och dessa, med flera, faktorer diskuteras. Den data som ligger till grund för analysen är återigen enkätdata från SOM-institutet, här för år 2009 – 2011. Analysen utgår från enkätfrågan: ”Hur nöjd är du på det hela taget med det liv du lever?”

. De individuella svaren kan ta an värden från 1,Inte alls nöjd till 4, Mycket nöjd. Enkätsvaren aggregeras upp och genomsnittlig nöjdhet tas fram för olika grupper.


alt


I Tabell 1 visas genomsnittlig nöjdhet med livet för kvinnor och män separat. Vi kan se att kvinnor i genomsnitt upplever sig vara något nöjdare med livet än män. Genomsnittlig nöjdhet för män är 3,26 och för kvinnor 3,30, och skillnaden i nöjdhet mellan könen är statistisk signifikant. Vid användning av en skala på 1 till 4, där den stora majoriteten av svarande valt antingen 3 eller 4 (ganska nöjd med livet eller mycket nöjd med livet), kan några decimalpunkter skillnad anses vara av vikt.

Tabell 1. Genomsnittlig nöjdhet med livet.

I Tabell 2 nedan presenteras genomsnittlig nöjdhet med livet uppdelat på olika anställningsstatusar. De olika kategorierna är rangordnade med den i genomsnitt nöjdaste kategorin högst upp och den minst nöjda längst ner. Skillnaderna i lyckonivå mellan de olika grupperna är statistiskt signifikanta. Vi kan se att den genomsnittliga lyckonivån är högst hos pensionärer följt av anställda (3,35 och 3,31 respektive). Studenter kommer på tredje plats med en genomsnittlig nöjdhet på 3,26. De tre i genomsnitt minst nöjda grupperna ligger långt under de tre nöjdaste. Individer som är anställda genom marknadspolitiska åtgärder, samt arbetslösa och sjukskrivna individer har genomsnittliga lyckonivåer på 2,97, 2,92 och 2,88 respektive vilka alla är något under 3 och alltså ”under” svarsalternativet Ganska nöjd. Att pensionärer och anställda i genomsnitt är lyckligare än arbetslösa och sjukskrivna individer är vanligt förekommande forskningsresultat. I genomsnitt är äldre individer lyckligare än medelålders, och anställda lyckligare än arbetslösa och sjukskrivna delvis på grund av det sammanhang och meningsfullhet en anställning för med sig samt som en konsekvens av den inkomst och ekonomiska trygghet anställningen ger. Att studenter ligger strax under anställda i lyckonivåer är inte heller överraskande. Att individer som har arbete i marknadspolitiska åtgärder ligger strax över arbetslösa och sjukskrivna i genomsnittlig lyckonivå kan tala för att dessa åtgärder (åtminstone i detta avseende) fungerar.

Tabell 2. Genomsnittlig lycka per anställningsstatus

I Tabell 3 nedan presenteras genomsnittlig nöjdhet med livet uppdelat på civilstånd. Även här är de olika grupperna rangordnade från i genomsnitt nöjdaste kategorin till den i genomsnitt minst nöjda. Genomsnittlig nöjdhet varierar mycket mellan grupperna, från 3,05 till 3,38, och skillnaderna grupperna emellan är statistiskt signifikanta. Individer som är gifta är den i genomsnitt lyckligaste gruppen följt av sambos. Minst nöjda är singlar med en medellyckonivå på 3,05.

Tabell 3. Genomsnittlig lycka per civilstånd

I Tabell 4 ser vi tydligt att individer som har barn i genomsnitt är nöjdare med sina liv än personer utan barn. Genomsnittlig nöjdhet med livet för individer som har minst ett barn är 3,32 och för individer utan barn 3,17. Det skiljer alltså 0,15 punkter mellan grupperna och skillnaden grupperna emellan är statistisk signifikant. 38,36 procent av individer med barn är mycket nöjda med sina liv medan motsvarande siffra för de utan barn är 29,86 procent.

Tabell 4. Genomsnittlig lycka och barn

I Tabell 5 ser vi ytterligare bevis på den välutredda kopplingen mellan hälsotillstånd och livstillfredställelse. I SOM-insitutets enkäter får respondenterna rapportera sitt upplevda hälsotillstånd på en skala från 0 till 10 där 0 är sämsta tänkbara tillstånd och 10 är bästa tänkbara tillstånd. Det är tydligt att genomsnittlig nöjdhet med livet ökar för varje hälsotillståndskategori.

Tabell 5. Lycka uppdelat på rapporterat hälsotillstånd

Detta var några faktorer som visats vara starkt relaterade till lycka i tidigare forskning. I nästa bloggpost kommer undersökas hur den genomsnittliga lyckan är spridd mellan Sveriges kommuner.

 

Kön
Genomsnittlig nöjdhet med livet
Män
3,26
Kvinnor
3,30
Anställningsstatus
Genomsnittlig nöjdhet med livet
Antal svaranden
Pensionär
3,35
2518
Anställd
3,31
5771
Student
3,26
495
Anställd genom marknadspolitiska åtgärder
2,97
136
Arbetslös
2,92
384
Sjukskriven
2,88
376
Totalt
3,28
9680
Civilstånd
Genomsnittlig nöjdhet med livet
Antal svaranden
Gift
3,38
5013
Sambo
3,30
2069
Änka/Änkling
3,24
411
Singel
3,05
2043
Totalt
3,28
9536
Har minst ett barn
Genomsnittlig nöjdhet med livet
Ja
3,32
Nej
3,17
Hälsotillstånd
Genomsnittlig nöjdhet med livet
Antal svaranden
0
2,09
54
1
2,35
55
2
2,65
132
3
2,77
304
4
2,91
380
5
3,00
810
6
3,10
650
7
3,18
1528
8
3,27
2528
9
3,50
1756
10
3,66
1340

 Jonna Rickardsson
Doktorand
Nationalekonomi , Internationella Handelshögskolan

PHD Blogger

The PhD blog är en samlingsyta för doktorander inom Jönköping International Business School som utgår ifrån sina respektive forskningsområden. Nationalekonomi, företagsekonomi, media och juridik.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.