Vad säger den Nationella patientenkäten om kvaliteten i svensk primärvård?

2014-12-10

JIBS on entrepreneurship, ownership, and renewal


alt


Kvalitet i vård och omsorg är ett hett omdebatterad ämne från både borgerligt och rödgrönt håll, och inte minst är frågan om privata företag i sektorn känslig. Tyvärr präglas diskussionen mycket av löst tyckande och ideologiska låsningar, och där anser jag att båda lägren har ett ansvar för att höja nivån på debatten och grunda ståndpunkter mer på fakta än myter. Nu vill jag skingra några av myterna genom att visa på fakta från den Nationella patientenkäten som genomförs med jämna mellanrum i Sverige. I detta blogginlägg ska jag visa på data från primärvården där det genom Lagen om valfrihetssystem sedan 2010 är obligatoriskt att hålla primärvården öppen för privata vårdcentraler. Idag är ungefär en tredjedel av Sveriges ca 1.200 vårdcentraler privata!

Tyvärr har resultaten från den Nationella patientenkäten varit en väl förborgad hemlighet – förmodligen därför att enkätdatabasen är relativt svårgenomtränglig. Det är förenat med en hel del svårigheter att analysera data i patientenkäten, och därför har jag och min kollega Olivia Walz lagt ner ett stort arbete på att bearbeta data för att kunna göra relevanta analyser. Jag kan idag presentera den första mer heltäckande analysen av den Nationella patientenkäten och den visar på spännande mönster när det gäller just skillnader i patientupplevd kvalitet mellan privata och offentliga vårdcentraler.

Frågan jag ställer är om upplevelsen av vårdkvalitet skiljer sig åt mellan patienter på privata respektive offentliga vårdcentraler?

Jag använder data från den senaste omgången av patientenkäten som genomfördes 2013, och där ungefär 140.000 patienter har besvarat enkäten. Patientenkäten mäter upplevd kvalitet inom åtta frågeområden

  • Bemötande
  • Delaktighet
  • Information
  • Tillgänglighet
  • Förtroende
  • upplevd nytta
  • Rekommenderar vårdcentralen
  • Helhetsintryck.

För varje frågeområde finns en eller flera frågor i enkäten som vägs samman till ett värde för varje frågeområde på varje enskild vårdcentral. I analysen räknar jag fram hur stor andel av de privata respektive offentliga vårdcentralerna som ligger över medianen på respektive frågeområde. Analysen är genomförd både på landstings-/regionnivå och för riket som helhet.

Alla värden över 50% visar att fler än hälften av de privata vårdcentralerna ligger på den övre halvan, och på samma kan man se värdena för de offentliga. I tabellen nedan går det att läsa ut resultat för respektive landsting/region och för riket som helhet inom vart och ett av de åtta frågeområdena.

Tabellen visar fördelningen mellan privata och offentliga vårdcentraler för respektive frågeområde och region, år 2013. Den nedersta raden visar andelen privata respektive offentliga vårdcentraler som ligger över medianen för varje frågeområde. Om vi till exempel tittar på frågeområde Bemötande så ser vi att 59,7% av de privata vårdcentralerna ligger över medianen, och för de offentliga är motsvarande siffra 47,5%.

Vi ska här titta lite närmare på två frågeområden – tillgänglighet och helhetsintryck.
Tillgänglighet är intressant av två skäl. För det första är det ett frågeområde där de privata vårdcentralerna har lägst värde (53.5% av de privata vårdcentralerna ligger över medianen). Det är också intressant eftersom Riksrevision i sin utvärdering av Vårdval i primärvården visat på en problematik kopplat till just tillgänglighet där man menar att det finns en undanträngningsmekanism av de svårast sjuka när det gäller att komma till en läkare. Hur ser det då ut för de offentliga vårdcentralerna? Här finner vi att de offentliga vårdcentralerna är jämt fördelade mellan den övre och undre delen av skalan, 49.2% av dessa ligger över medianen och 50.8% under medianen. Om vi jämför rikssnittet för alla vårdcentraler innan och efter vårdvalet så kan vi konstatera att rikssnittet 2009 (81) var oförändrat i den första patientenkäten efter vårdval (2011) men sjönk till 79 i patientenkäten 2013.

Vi kan konstatera att det inte finns något tydligt underlag i patientenkäten för att peka ut de privata vårdcentralerna som drivande i den patientupplevda försämringen av tillgängligheten.

Frågeområdet helhetsintryck är intressant för att det är det mått som tar ett totalt grepp om hur patienter upplever kvaliteten på den egna vårdcentralen. Det är det närmaste vi kommer ett sammanvägt mått för den hela upplevelsen av kvalitet. För riket som helhet är helhetsintrycket relativt oförändrat över tid, med ett genomsnitt på 71 för 2009, vilket stiger till 72 för 2013. När vi jämför privat och offentligt finner vi dock en påfallande spridning i resultatet. För gruppen privata vårdcentraler ligger hela 64.8% över medianen, medan motsvarande siffra för de offentliga är 44.9%. Denna skillnad på nästan 20 procentenheter vill jag rubricera som anmärkningsvärt stor. Bryter vi ner siffrorna för enskilda landsting/regioner så ser vi att de privata har värden lägre än 50% i endast två landsting (Västernorrland och Östergötland), medan övriga 19 ligger på 50% och i sex landsting ligger 100% av de privata vårdcentralerna över medianen.

Mot bakgrund av dessa resultat från den Nationella patientenkäten tror jag vi kan tvätta bort några av de värsta överorden i debatten. Vi kan konstatera att det finns starka indikationer på att patienterna är nöjda med den kvalitet de får på de privata vårdcentralerna, inte minst när det gäller helhetsintryck. Vi kan också konstatera att de offentliga vårdcentralerna presterar väl, t ex på måttet tillgänglighet.

Den samlade bilden av denna djupare analys är att de privata vårdcentralerna över lag är mer uppskattade än de offentliga, men att detta inte i någon större utsträckning har förbättrat totalsiffrorna för riket som helhet.

Tomas Müllern

Professor i företagsekonomi

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.