Blir långsammare barn sämre entreprenörer?

2013-11-29

Enligt en färsk studie springer dagens barn långsammare än vad deras föräldrar gjorde vid samma ålder (SvD och DN). Det finns gott om belägg för att dagens unga blir alltmer stillasittande. Konsekvenserna av detta ur ett medicinskt perspektiv är relativt rättframma. Exempelvis framhålls ofta en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar i framtiden. Men vilken effekt kan det få på entreprenörskapet i vårt land?


alt

Det finns lite forskning om kopplingen mellan fysisk aktivitet och entreprenörskap, men de studier som undersökt denna koppling kombinerat med iakttagelser jag gjort under mina fältstudier ger en intressant infallsvinkel till den pågående debatten om ungdomar och fysisk aktivitet.

Enligt flera vetenskapliga studier finns belägg för att fysisk aktivitet och kondition är viktiga för vår mentala förmåga. Exempelvis har studier visat en stark koppling mellan bra kondition och intelligens . Det finns även studier kopplat till kreativitet som menar att fysisk träning förbättrar problemlösning och löser upp mentala blockeringar. Dessa effekter kan ses både på kort och lång sikt. Flera studier har konstaterat att träningspass leder till förbättrade kognitiva processer genom att blodflödet till hjärnan ökar och personer som deltagit i experiment har uppvisat en stor förbättring i sin kognitiva förmåga [1, 2]. Kanske var det just därför som Professor Balthazar vandrade fram och tillbaka när han skulle ge sig i kast med svåra problem. Kreativitet är i högsta grad en kognitiv process och en central del i entreprenörskapsprocessen. Därför torde kreativitetshöjande aktiviteter vara till stor nytta även för företagarprocessen.

Om vi som individer får en förbättrad kognitiv förmåga av träning, ställer man sig genast frågan om detta avspeglas i hur och med vilken effekt ett företag påverkas genom att entreprenören är mer vältränad. I en studie genomförd på 366 företagare konstateras att företagare som tränar kontinuerligt är mer framgångsrika och deras företag har bättre resultat [3]. Studien visade att framförallt löpning har ett positivt samband med såväl företagets som individens resultat och måluppfyllelse. Att vara i god fysisk form har inte bara ett samband med hur framgångsrika företagare är. Träning och fysiskt arbete kan även vara en framgångsrik strategi för att hantera motgångar i näringslivet och på arbetsmarknaden.

I ett samtal jag hade med en entreprenör som nyligen gått igenom en företagsnedläggning framkom vikten av att kunna jobba fysiskt och slippa anspänningen med ett mentalt krävande jobb. Vid nedläggningen av sitt företag var denne entreprenör fysiskt och mentalt trött. Konditionen var eftersatt och träning var något som prioriterats bort. Anställningen som följde företagsnedläggningen har krävt mycket fysiskt arbete men stressnivån har i stort sett varit obefintlig. Detta var en förutsättning för denne persons återhämtning. Under det sista året har jag kunnat se hur denna individ blivit mer och mer motiverad att starta företag igen och den fysiska återhämtningen och uppbyggnaden har tydligt gått hand i hand med den personliga återhämtningen. Det är inspirerande att se hur fantastiskt en person kan må jämfört med för ett år sedan och framförallt ser jag en självsäkerhet och motivation som tidigare saknades.

Även om exemplet ovan bara är en observation och det är svårt att uttala sig om generella mönster, går det inte att avskriva fysisk träning som en möjliggörare för entreprenörskap. Dessa erfarenheter kan ses som exempel på såväl återhämtning som uthållighet. För att bearbeta, hantera och återhämta sig från motgångar är fysisk aktivitet och mindre mental stress en vanlig och ofta framgångsrik strategi. Det kan vara en framgångsrik väg för att undvika utbrändhet. Entreprenörens egen uppfattning om att god fysik är viktigt vid starten av ett företag belyser även att uthållighet, såväl fysisk som mental, är en viktig resurs att ta med sig in i entreprenörskapsprocessen.

Vill vi att våra barn ska bevara och utveckla sin kreativitet, bli framgångsrika entreprenörer och stå bättre rustade i motgångar är jag övertygad om att vi måste ta tag i trenden med stillasittande barn.

[1] Forskarnas resultat presenterades vid Canadian Cardiovascular Congress (CCC) i Toronto i oktober 27-31, 2012. The research was financed by the ÉPIC Centre and Montreal Heart Institute Foundations. – Se deras press release.

[2] Blanchette, David M., Ramocki, Stephen P., O’del, John N., and Casey, Michael S. (2005), Aerobic Exercise and Cognitive Creativity: Immediate and Residual Effects, Creativity Research Journal, 17(2&3), 257-264.

[3] Goldsby, M. G., Kuratko, D. F. & Bishop, J. W. (2005). Entrepreneurship and Fitness: An examination of rigorous exercise and goal attainment among small business owners, Journal of Small Business Management, 43:1, 78-92.

 

Karin Hellerstedt

Lektor i företagsekonomi, forskar kring team och entreprenörskap, familjeföretagande och företagsnedläggning, vintersportare.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.