Ägande, entreprenörskap och utveckling.

2013-09-01

Välkommen! Jag kommer att blogga om mina huvudsakliga forskningsintressen som kretsar kring ägande, företagsutveckling och entreprenörskap. Jag kommer också att blogga om den högre utbildningens och forskningens roll i samhällsutvecklingen. Min utgångspunkt kommer ofta vara internationell, eftersom det är främst på den internationella arenan som jag varit verksam under de 14 år jag forskat och undervisat inom universitetsvärlden. Jag är också intresserad av internationellt utvecklingssamarbete och bistånd. Därför kommer jag att skriva om vilken roll den högre utbildningen och forskningen kan spela i detta spännande område. Mina inlägg kommer att fokusera på de utmaningar och möjligheter som företag med ett koncentrerat ägande står inför. Eftersom min forskning främst behandlat familjeföretag kommer jag att diskutera betydelsen av familjeföretag för den ekonomiska och sociala utvecklingen i Sverige, men också internationellt. Jag kommer också att skriva om vad som kännetecknar familjeföretag och vad ägare och ledare i familjeföretag bör tänka på om de vill utveckla sitt företag för att nå långsiktig framgång. Mina bloggar bygger på min forskning eller på möten som jag gör med forskare och familjeföretagare runt om i världen. Min tanke är att i varje blogg fördjupa ett tema, en aspekt eller ämne – gärna kopplat till en aktuell händelse. Men du kommer inte bara att kunna läsa om familjeföretag i mina bloggposter. Det finns många andra typer av företagsägande som spelar stor roll för företags mål, syfte och utvecklingsförmåga. Enskilda individer som ägare, private equity, venture capital och olika former av kooperativt, kommunalt och statligt ägande är också intressant att diskutera och kanske kritisera. Ett exempel på kritik kan vara när ett per definition kortsiktigt ägande som private equity får spela stor roll en per definition långsiktig bransch som utbildning. Detta är en aktuella debatt idag, inte minst efter John Bauer-koncernens nedläggning. När JIBS startade som ny stiftelsehögskola 1994 var uppdraget från regeringen och utbildningsdepartmentet tydligt: skapa en ny typ av handelshögskola som är annorlunda! Fokus ska vara på internationalisering, entreprenörskap och utvecklingsfrågor i små och medelstora företag. Mina kollegor som grundade JIBS noterade tidigt att en speciell sak med såväl nya som små och medelstora företag var att ägandet var en dominerande faktor i företagandet. De flesta entreprenörer som startar nya företag är förstås också ägare av sina företag (även om de också kanske tar in riskkapital redan från starten).  Och inte minst i den del av Sverige som JIBS befinner sig – Jönköping och Småland – är de flesta små och medelstora företagen familjeägda. I början av 1990-talet var det dock väldigt få politiker, forskare, lärare, rådgivare eller journalister som intresserade sig för ägandet som fenomen och funktion. Istället låg fokus väldigt mycket på ledarskap och ”management”. I den mån det fanns intresse för entreprenörskap handlade det främst om nya företagsidéer, uppstartprocessen, affärsplanering och liknande frågor som förstås också viktiga. Men en framgångsrik entreprenör blir så småningom också en ägare med allt det ansvar och de befogenheter som det innebär. Om detta visste vi dock väldigt lite i början och mitten av 1990-talet. En huvudanledning till det svaga intresset för ägande var att mycket av litteraturen och forskningen inom företagsekonomi och nationalekonomi handlade om stora företag där ägande antogs vara mycket spritt på många små aktieägare och ägandet som funktion därmed också separerad från ledningen. Men under mitten och slutet av 1990-talet började en alltmer intensiv debatt om ”corporate governance” att sprida sig även till Sverige. I den debatten var ägandet centralt, eftersom corporate governance i mångt och mycket handlar om att återaktivera ägandets roll och ansvar som en faktor för långsiktig företagsutveckling. Snabbt noterades också att vi i Sverige har en något annorlunda tradition när det gäller corporate governance än i de anglo-amerikanska miljöerna. Svenskt näringsliv, även börsnoterade företag, har ofta ett dominerande och koncentrerat ägande med stora möjligheter att påverka företagets utveckling. Trots detta bedrevs forskningen och undervisningen inom företagsekonomi och nationalekonomi likväl med ett fokus på företagsledningen och olika ”management”-nivåer. Denna brist i litteraturen och forskningen såg vi som ett problem, men också som en stor möjlighet att bidra till kunskapsutvecklingen.  Vi såg också en stor möjlighet i ämnets interdisciplinära karaktär. Här fanns en god möjlighet till samarbete mellan flera av JIBS ämnen, speciellt nationalekonomi, rättsvetenskap och företagsekonomi. Vår forskning och utbildning om ägande tog sedan fart och forsätter att utvecklas i snabb takt. I november 2005 tog vi steget fullt och organiserade en stor del av våra aktiviter inom ägande, familjeföretagande och entreprenörskap och bildade CeFEO – Center for Family Enterprise and Ownership – som idag är ett världsledande centrum för forskning inom detta område. Idag bedriver vi omfattande forskning, undervisning och rådgivning inom ägande, speciellt med fokus på familjeföretag. Men vi bedriver också verksamhet, eller planerar att starta verksamhet, om ägande inom följande delområden:


alt

  • Privatisering av företag inom den offentliga sektorn, exempelvis skolor, vård och omsorg. Sverige har valt att gå väldigt långt i denna process – ofta utan att våra politiker och beslutsfattare förstått konsekvenserna av denna omfattande förändring.
  • Private equity och venture capital/riskkapital – vilken roll spelar denna typ av per definition kortsiktigt ägande för utvecklingen av organisationer som ofta har en mer långsiktig målbild? Hur skiljer sig tillgången på denna typ av finansiering mellan olika branscher och geografiska områden i Sverige?
  • Rättsliga perspektiv på ägande; skydd av ägande i privata företag. Rättigheter och skyldigheter när det gäller ”intellectual property”. Och inte minst olika skattefrågor. Vilken typ av ägande gynnas eller missgynnas av rådande lagar och förordningar?
  • Betydelsen av ägarkoncentration i mediasektorn. Inte minst ägandets roll för den politiska inriktningen på media.
  • Vilken betydelse har ägarskiften på företags förmåga att utvecklas och vara framgångsrika? I Sverige och i resten av Europa pågår idag en stor strukturomvandling i det att många privata företagare byter ägare. Spelar det någon roll om dessa ägare tillhör den tidigare ägarkretsen eller om företagen tas över av helt nya ägare?
  • Hur agerar entreprenörer som ägare och vilka utmaningar och möjligheter skapas genom beslut att lämna sitt ägande? Vilken betydelse har påtvingade avslut som ägare,  t ex konkurs och misslyckande? Hur agerar framgångsrika entreprenörer när de återupptar sin roll som ägare genom exempelvis serie- eller portföljentreprenörskap?
  • Vilken roll spelar olika former av företagägande för den ekonomiska och sociala utvecklingen i tillväxtekonomier? Vilka utmaningar och möjligheter finns i privat ägande av företag för att reducera fattigdom i utvecklingsländer? Hur agerar olika typer av ägande för hållbar social och ekologisk utveckling?

Detta är några övergripande ämnen kopplat till ägande, företagsutveckling och entreprenörskap som jag kommer att skriva om på denna blogg. Välkommen!

 

divider

Vill du veta mer?

Kontakta Emil Danielsson på 0704-210400 alt. email: emil.danielsson@jibs.hj.se

Mattias Nordqvist

Professor; forskar kring familjeföretagande, entreprenörskap, samt utbildningens och företagandets roll i utvecklingsländer; uppskattar frihet och flexibilitet.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.