Företagande handlar inte bara om att tjäna pengar

2014-02-23

Har ägarskapet betydelse för hur företag agerar när det gäller socialt ansvarstagande och hållbarhet? Vilka företag är mest ansvarsfulla? Onsdagen 19 februari organiserades den första Responsible in Action Day på JIBS. Denna dag är en del av Internationella Handelshögskolans satsning på att undervisa och forska mer om företagens roll i socialt ansvarstagande och hållbarhet.


alt

Näringslivets ansvar är inte bara att tjäna pengar. Det är också att bidra till en värld med bättre social och miljömässig utveckling. Företagens bredare ansvar är högt på agendan. Inte bara i Sverige. För några dagar sedan läste jag en artikel i webbtidningen Huffington Post.

Artikeln handlade om företag i Sydostasien som leder utvecklingen när det gäller socialt ansvarstagande,  hållbarhet och miljöhänsyn i länder som Singapore, Indonesien och Vietnam. Alla företag i artikeln var familjeföretag. Det är ingen tillfällighet. Det finns forskning från bland annat USA och Spanien som pekar på att familjeföretag är mer ansvarsfulla än andra typer av företag. En färsk doktorsavhandling från Carl-Magnus Bjuggren visar att svenska familjeföretag i högre utsträckning undviker att säga upp personal i kristider än företag med andra typer av ägande.

Anledningen till familjeföretagens ansvarstagande är kopplat till deras ägarform. Med synliga och aktiva ägare finns ett större intresse av att agera på ett ansvarsfullt sätt. Många ägare har till och med sitt familjenamn i företagets namn. Det skapar en tydlig koppling mellan personer och företag. En koppling som inte finns i exempelvis börsnoterade företag med pensionsfonder eller investmentbolag som största ägare. Den tydliga kopplingen mellan en specifik, ofta känd, familj och ett företag gör också att familjens värderingar spiller över till företaget. Det som ägarfamiljen tycker är viktigt att stå bakom och hålla fast vid blir viktiga ingredienser i företagets kultur och styrprinciper.

En annan anledning är att ägare i familjeföretag ofta har ett längre perspektiv på sitt företagande. Istället för kvartalrapportslogik med kortsiktiga vinstmål styrs många familjeföretag av det som är bäst för de närmaste 10-20 åren. Minst. Ofta är perspektivet längre än så. Detta är speciellt tydligt där viljan är att företaget skall finnas inom familjen även i nästa generation. Om idén är att företaget ska stanna inom familjen på lång sikt är det självklart viktigt att vara mån om sitt rykte och bygga långvariga relationer med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter som bygger på tilltro och lojalitet.

Som alltid finns det undantag. Ibland får företagarfamiljer med rätta kritik för sin roll i korruption och finansskandaler. Eller för att sätta egenintresset före nödvändiga förändringar i samhället och i näringslivet. Sådana undantag ser vi i alla länder och ekonomier. I många tillväxtländer hålls utvecklingen tillbaka på grund av vissa priviligierade familjers allt för täta kopplingar till politiker. I Italien var det för ett antal år sedan en stor skandal med ägarfamiljen till Parmalat. Även i Sverige ser vi tyvärr hur representanter från näringslivseliten motsätter sig reformer och förändringar som hotar deras traditionella maktbas. Ett aktuellt exempel är protesterna mot EU:s nya kapitaltäckningsdirektiv (CRD4) som innebär att en person som sitter i styrelsen i en systemviktig bank får ha högst tre ytterligare styrelseuppdrag. Flera klagade på att detta innebär att de kommer att få lämna styrelser och uttryckte oro för att det inte går att hitta några andra kompetenta styrelseledamöter. Men i detta som så i mycket annat är ingen oersättlig. Och ofta leder ökad dynamik till utveckling.

Socialt ansvarstagande, miljö och hållbarhet är ett strategiskt viktigt område som företag och dess ägare bör jobba med aktivt. Efter samtal med många svenska familjeföretagare vet jag att det generellt finns en vilja att vara föregångare inom detta område. Ansvarsfullt ägande sker dock inte automatiskt. Det bör integreras som en naturlig del i företagets strategiska planering. Ett bra sätt att göra detta är att genomföra en Ägaransvarsanalys. I en sådan samarbetar företagets ägare med ledningen för att bestämma hur företaget ska agera i frågor kring hållbarhet, miljö och socialt ansvarstagande. Först görs en kartläggning av vad som görs i dag och sedan definieras tydliga värderingar och principer för företagets arbete med dessa frågor. Utifrån värderingarna och principerna utformas konkreta strategier för hur företaget ska jobba med socialt ansvarstagande, miljö- och hållbarhetsfrågor som en naturlig del i företagets affärsverksamhet. Nästa steg är att implementera och följa upp dessa strategier.

Alla företag måste vara lönsamma. Men därefter finns det skillnader i engagemang när det gäller frågor som rör socialt ansvarstagande, miljöhänsyn och hållbarhetsfrågor. På det hela taget visar den internationella forskningen att familjeföretag är mer genuint intresserade av att bidra till ett bredare samhällsansvar. I dagsläget finns det tyvärr inte så mycket systematisk forskning från Sverige inom området. Mer forskning om svenska förhållanden behövs!

Mattias Nordqvist

Professor; forskar kring familjeföretagande, entreprenörskap, samt utbildningens och företagandets roll i utvecklingsländer; uppskattar frihet och flexibilitet.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.