Rwanda utvecklas med högre utbildning

2014-04-23

Nyligen var det 20 år sedan en av vår tids värsta övergrepp genomfördes. Under loppet av endast 100 dagar skedde ett lika snabbt som fasansfullt folkmord på runt 800 000 människor. 6 april varje år uppmärksammas denna händelse i Rwanda med en minneshögtid. Minneshögtiden är en viktig del i landets strategi för att bearbeta den hemska erfarenheten och successivt skapa en grund för försoning och förståelse bland landets folkgrupper hutu, tutsi och twa.


alt

I år, på 20-årsdagen av folkmordet, finns det anledning att stanna upp och reflektera lite extra över vad som präglar tillvaron i Rwanda, och inte minst över vilket stöd som landet får från andra länder, däribland Sverige. Något positivt som präglar Rwandas tillvaro i dag är en god ekonomisk tillväxt och ett samhälle som av många bedömare kännetecknas av relativ ordning, stabilitet och låg kriminalitet. Landet har exempelvis satsat mycket på investeringar i IT, men också i att få igång en dynamisk och växande privat företagssektor.

I takt med att den ekonomiska tillväxten tagit fart har fattigdomen minskat och företagandet börjat utvecklas. Detta innebär också att trycket på högre utbildning ökar. Liksom i flera andra växande afrikanska länder står invånarna i Rwanda för en stor utmaning när det gäller utbildning och forskning. Idag har många fler Rwandier en ekonomisk och social möjlighet att genomgå universitetsstudier än någonsin tidigare i landets historia. Detta är förstås en positiv utveckling. Problemet är dock att det är mycket dyrt och resurskrävande för ett litet och fortfarande fattigt utvecklingsland att förbättra och bygga ut den högre utbildningen. En ännu större utmaning är att genomföra satsningar på forskning som är en helt nödvändig faktor för att garantera universitets- och högskolestudier med tillräcklig kvalitet på längre sikt.

Det är därför glädjande att svenska biståndsorganet SIDA, som en viktig bidragsgivare till den allmänna uppbyggnaden av Rwanda, nu satsar åtskilliga biståndsmiljoner för att stödja utvecklingen vid landets universitet. För ett par år sedan bjöd SIDA in svenska lärosäten att uttrycka sitt intresse för samarbete med University of Rwanda. Förutom att bygga upp kapaciteten vid universitet i Rwanda var syftet att svenska och rwandiska forskare och lärare skulle lära sig av varandra och därmed ömsesidigt berika sina verksamheter.

För JIBS kändes det inspirerande att söka samarbete med University of Rwanda. Vi såg det dels som en naturlig del av vår internationella prägel, och dels som en möjlighet att agera i enlighet med JIBS ledstjärna Responsible in Action. Att agera ansvarsmässigt innebär att engagera sig i viktiga frågor på hemmaplan, men också att visa att vi förstår att vi är en del av en större helhet, och att vi tar ansvar för åtminstone en del av utvecklingen i länder som behöver vårt stöd. Idag är samarbete förverkligat. För ett par veckor sedan anlände de första av ca 10 rwandiska doktorander i företags- och nationalekonomi till JIBS för sin fyra år långa forskarutbildning. Samtidigt är lärare från JIBS engagerade i undervisning i Rwanda.

Jag är stolt över att vi tagit detta ansvar. Jag tror starkt på den högre utbildningens och forskningens roll i det internationella utvecklingssamarbetet. Jag tror också starkt på utbildningens och forskningens kraft när det gäller att förmedla kunskap och värderingar som hjälper till att utveckla demokrati och mänskliga rättigheter.

2014 års tema för högtiden till minne av folkmordet i Rwanda är ”Remember, unite, renew” (ung. kom ihåg, förena, förnya). De flesta experter är överens om att nya utbildnings- och forskningssatsningar är nödvändiga för att förverkliga denna vision. Rwanda, precis som många andra länder, har viktiga utmaningar framför sig. Försoning och enighet efter folkmordet är ännu inte nådd. Om vi på JIBS genom våra insatser för den högre utbildningen och forskningen i Rwanda på något sätt kan bidra till en positiv utveckling och förnyelse i landet kommer vi allt bli mycket stolta. Inte minst eftersom förnyelse är ett av JIBS profilområden. Vi på JIBS vill gärna vara en föregångare när det gäller att ta ansvar för utveckling av ny kunskap och utbildning, inte bara i vår hemmamiljö. Vårt samarbete med University of Rwanda kommer garanterat att bli spännande och fyllt av utmaningar, inspiration och upplevelser när vi lär oss av varandras erfarenheter och framtidsvisioner.

Vill du veta mer och JIBS verksamhet i Afrika – kontakta gärna Lars Hartvigsson.

Mattias Nordqvist

Professor; forskar kring familjeföretagande, entreprenörskap, samt utbildningens och företagandets roll i utvecklingsländer; uppskattar frihet och flexibilitet.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.