Frida Lygnegård publicerade en artikel i samarbete med Lilly Augustine, Mats Granlund och Margareta Adolfsson.

Frida Lygnegård

Frida Lygnegård

Frida Lygnegård, doktorand i handikappvetenskap från Hälsohögskolan Jönköping publicerade en artikel i maj genom Disability and Rehabilitation i samarbete med Lilly Augustine, Mats Granlund och Margareta Adolfsson.

Denna artikel (delstudie I av IV i Fridas avhandling) avser att beskriva utmaningar som uppstod vid överkodning av den elevenkät som används vid den första datainsamlingen i i LoRDIA, till koder beskrivna i Världshälso-organisationens (WHO) internationella klassifikation för funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa-barn och ungdomsversion. I första hand kodades items som handlade om ungdomars vardagsfungerande och mentala hälsa. Ett flertal utmaningar framkom och dessa beskrivs tillsammans med förslag på lösningar.

Läs artikeln Pdf, 1.1 MB.

2017-08-30