Karin Boson försvarade framgångsrikt sin doktorsavhandling i december 2018 på Göteborgs universitet.

Karin Boson

Karin Boson

Syftet med denna doktorsavhandling var att undersöka de yngsta ungdomarnas (från ca 12 till 15 års ålder) erfarenheter av tidigt alkoholbruk och berusningsdrickande och hur det hänger samman med självrapporterad psykisk hälsa (specificerat i denna avhandling som psykiskt välmående och psykiska hälsoproblem) och personlighetsegenskaper.

Barn och ungdomars alkoholbruk, psykiska hälsa och personlighets-egenskaper är tre viktiga faktorer som får betydelse för deras utveckling genom ungdomsåren.

Resultaten från den här doktorsavhandlingen pekar på att det finns könsspecifika mönster av psykisk hälsa och personlighetsegenskaper som relaterar till tidigt alkoholbruk och berusningsdrickande hos ungdomar i tidiga tonår. Det är därför av betydelse att vuxna är medvetna om flickor och pojkars förutsättningar när det gäller deras psykiska mående och personlighet eftersom dessa psykologiska faktorer också är kopplade till tidigt alkoholbruk. Slutligen belyser avhandlingen också vikten av att inhämta ungdomarnas egna uppfattningar om vem de är och hur de mår, oavsett om du är förälder, lärare eller arbetar kliniskt med ungdomar och deras familjer. Först då är det möjligt att anpassa det förebyggande och behandlande arbetet efter ungdomens behov.

Läs hela Karin Bosons avhandling (pdf, 14.2 MB).

2019-01-10