Thorbjörn Ahlgren, fil.dr. i socialt arbete, HHJ

Barn som far illa. En prospektiv longitudinell studie om utveckling insatser till barn med omfattande riskfaktorer.

I studien om ”barn som far illa” följs prospektivt och longitudinellt utvecklingen för elever från 12-18 år med omfattande riskfaktorer och bristande skyddsfaktorer. Data till studien hämtas dels från LoRDIA men också genom uppföljande studier efter att deltagarna har fyllt 18 år. Huvudsyfte i studien om barn som far illa är att följa utvecklingen för ungdomar med omfattande riskfaktorer och bristande skyddsfaktorer. Ett delsyfte är att undersöka om och i så fall vilka ungdomar med omfattande riskfaktorer som blir föremål för samhällets stödinsatser. I studien analyseras data longitudinellt vid fyra tillfällen utifrån ett mönster av risk- och skyddsfaktorer för att identifiera den grupp elever som i studien beskrivs som ”barn som far illa”. Genom detta tillvägagångssätt bildas två undersökningsgrupper, ”barn som far illa” och en jämförelsegrupp vid varje undersökningstillfälle. I analysen studeras utvecklingsmönster utifrån risk- och skyddsfaktorer för elever i båda grupperna. Av speciellt intresse är de elever som kategoriseras olika vid undersökningstillfällena. I studien undersöks också genom akt- och registerstudier om och i så fall när och hur samhällets insatser sätts in för de som kategoriseras som barn som far illa och ett speciellt fokus riktas mot att undersöka om risk- och skyddsfaktorer kan kopplas till vilken insats som sätts in. Att studera den här typen av förlopp genom att följa processen medan den pågår och genom upprepade datainsamlingar, är unikt och ger möjligheter att följa naturliga och komplicerade utvecklings- och livsförlopp.

Kontaktperson Thorbjörn Ahlgren. Fil.dr. i socialt arbete, Jönköpings University samt forskare i LoRDIA. E-post: thorbjorn.ahlgren@ju.se