Johan Hagborg, leg. Psykolog och doktorand, GU

Elever som upplevt övergrepp, våld och försummelse i barndomen. Vad behöver dessa elever för att klara sin skolgång?

Erfarenheter av övergrepp och misshandel i barndomen är den ledande (vad gäller orsaker man kan förhindra) orsaken till missbruk och psykisk ohälsa. Det är även ett välbelagt fynd att tjejer rapporterar psykisk ohälsa i större utsträckning än killar. Trots detta är det ett relativt outforskat område huruvida traumatiska erfarenheter påverkar killar och tjejer olika i tonåren. Min forskning rör därför hur erfarenheter av fysiskt och psykiskt våld, sexuella övergrepp, känslomässig försummelse samt andra traumatiska erfarenheter i barndomen påverkar ungdomarna genom tonåren. Framförallt undersöks om konsekvenserna av sådana upplevelser är olika för killar och tjejer. Konsekvenserna innefattar: ångest, utagerande, alkohol/drog-bruk, relation till lärare och skola, psykosomatiska svårigheter, skolk, skolprestation och självskadebeteende. Tidigare forskning har visat att könsskillnaderna gällande psykisk ohälsa startar i tidiga tonåren för att sedan öka. I min forskning vill jag därför också undersöka om ”utvecklingskurvan” ser likadan ut för killar och tjejer som blivit utsatta för våld och övergrepp eller om deras mönster ser annorlunda ut. Vidare undersöks vilken roll upplevd relation med lärare spelar för dessa elevers skolprestationer. Fungerar detta på samma sätt för dessa elever som alla andra eller har de speciella behov, svårigheter, styrkor? Tidigare forskning har även tyvärr visat att de som utsätts i barndomen dessvärre löper högre risk att drabbas av våld och mobbing i skolåldern. Även detta är ett område vi vill undersöka. Förhoppningsvis kan denna kunskap bidra till ökad förståelse för vilka förutsättningar denna, mycket utsatta grupp, behöver för att klara av sin skolgång. Forskning visar även att det enskilt viktigaste vi kan göra för dessa elever är att hjälpa dom att klara skolan.

Kontaktperson Johan Hagborg, leg. Psykolog och doktorand vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. Epost: johan.hagborg@psy.gu.se