Utbildning i förbättringsarbete och förbättringsledarskap förbättrar hälsa och välfärd!

2020-02-20

Förbättringsvetenskap och förbättringsledarskap är viktiga kompetenser för medarbetare inom hälsa och välfärd. Sedan 2009 har Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare på Hälsohögskolan bedrivit masterutbildningen Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd – ett tvärprofessionellt och praktikintegrerat program som syftar till att leda till hållbara förbättringar på alla nivåer i hälso- och välfärdssystemet. Liksom andra utbildningar utvärderas kontinuerligt om lärandemålen nås och hur studenterna upplever kurser och programmet som helhet. Dessa utvärderingar ger dock inte tillräcklig kunskap om den långsiktiga nyttan av programmet för studenterna, de organisationer som studenterna arbetar för och samhället i stort. Kunskapsbristen om effekterna av utbildningsprogrammet ledde till ett forskningsprojekt för att få ökad kunskap om nyttan av utbildningsprogrammet på mikro-, meso- och makronivå.


alt

Resultaten visade att studenternas ökade kunskap hade gett positiv effekt i de organisationer de arbetar i, bland annat genom bättre effektivitet i processer, ökad följsamhet till riktlinjer och mer kvalitetsarbete, även om studenterna önskade ytterligare fokus på ledarskap i utbildningen. Studenterna upplevde att utbildningen har lett till ökad mängd förbättringsarbete och ökat patient/brukarfokus på mikronivå. På mesonivå beskrev studenterna hur deras roll som facilitator för förbättringsarbete hade utvecklats, liksom deras förmåga att utvärdera förbättringsarbeten över tid. Studenterna beskrev att de tror att utbildningsprogrammet även hade lett till förbättrad hälsa och välfärd på makronivå. I masterprogrammet används flera ”best-practice” tekniker för vuxenlärande och studenterna upplevde att flera beteenden som är centrala för förbättringsarbete i praktiken hade utvecklats positivt under programmet. Studenterna uppgav även att programmet hade positiva effekter för deras personliga utveckling och karriär. Av de före detta studenter som ingick i studien skulle samtliga rekommendera masterprogrammet utbildning till andra, vilket är ett lysande betyg för ett utbildningsprogram!

Att värdera effekten av en utbildning är inte helt enkelt, utan behöver ses från flera perspektiv. Komplexiteten ligger till grund för den mixed methods design som utvärderingsstudien av masterprogrammet använt sig av, där både enkäter och intervjuer har ingått.

Läs mer i de publicerade artiklarna:

Annika Nordin & Kristina Areskoug-Josefsson | Femi Olan (Reviewing editor) (2020) Effects of a Swedish master’s programme on quality improvement and leadership – A qualitative study on micro, meso and macro levels of the welfare sector, Cogent Business & Management, 7:1, DOI: 10.1080/23311975.2020.1725308

LÄNK: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311975.2020.1725308

Nordin, A. and Areskoug-Josefsson, K. (2019), ”Behavioural and operational outcomes of a Master’s programme on improvement knowledge and leadership: A survey study”, Leadership in Health Services, Vol. 32 No. 4, pp. 525-542. https://doi.org/10.1108/LHS-09-2018-0049

LÄNK: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/LHS-09-2018-0049/full/html:

Läs mer om masterprogrammet Kvalitetsutveckling och Ledarskap inom hälsa och välfärd

LÄNK: https://ju.se/klhv

Kristina Areskoug-Josefsson

Professor i Folkhälsa och Rehabilitering, Docent i Kvalitetsförbättring inom hälsa och välfärd & Specialistfysioterapeut inom Reumatologi, med forskning främst inom samskapande av hälsa och välfärd, arbetsrelaterad hälsa och sexuell hälsa.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.