Frida Lygnegård

Vertikals logo

Lärare och forskare vid Hälsohögskolan.

Forskar om delaktighet, barns rättigheter och hur vi kan skapa goda förutsättningar så att barn och ungdomar kan vara aktiva i hela forskningsprocessen, från planering till utförande och utvärdering. Tror på barns kapacitet att vilja bidra och uttrycka sina åsikter i frågor som är av intresse för dem.

 

Jag har en anställning som lektor vid avdelningen för rehabilitering vid Hälsohögskolan. Hösten 2018 försvarade jag min avhandling Participation in and outside school, Self-ratings by Swedish adolescents with and without impairments and long-term health conditions.

Avhandlingen är den första svenska långtidsstudien som också inkluderar ungdomar som följer grundsärskolans läroplan. Några av konklusionerna från avhandlingen var att det inte är vilken typ av funktionsnedsättning man upplever att man har som styr hur delaktig man känner sig men att ha exempelvis ADHD; eller autism blir mer kännbart i skolan. Vikten av ett positivt familjeklimat påvisades liksom vikten av stöd från syskon.

Jag fick år 2009 Hälsohögskolans pedagogiska pris av studenterna, något jag är stolt över då jag i min lärarroll vill uppmuntra studenter till ansvar för egen inlärning och inspirera dem till att hitta drivkraften i det egna kunskapssökandet. Jag vill bidra till att studenterna skapar en handlingsberedskap för sitt kommande yrke där problemlösningsförmåga och kritiskt tänkande i värdering av kunskap på vetenskaplig grund, blandas med trygghet i den egna yrkeskompetensen.

Min publikationslista speglar mina intressen kring barns rättigheter, barns delaktighet och de globala målen. Mina intresseområden idag handlar fortsatt om barns delaktighet med ett extra fokus på barns rättigheter. Jag är intresserad av och vill genom min forskning och undervisning bidra till att skapa ett hållbart samhälle för barn och ungdomar att växa upp i linje med AGENDA 2030 och de globala målen.

Kuriosa: Jag var finalist i Forskar Grand Prix (2019) – Sveriges största presentationstävling för forskare. Länk till presentationen: https://urplay.se/program/215497-ur-samtiden-forskar-grand-prix-2019-vad-paverkar-ungdomars-delaktighet